Unona ed Saray Taga Corinto 11:1-34

  • “Alig yo ak” (1)

  • Say inkaulo tan say panagpandong (2-16)

  • Say panselebra ed Pangdem na Katawan (17-34)

11  Alig yo ak komon, a singa pangaalig ko ed Kristo.+  Kokomendaan ta kayo lapud nononoten yo ak diad amin a bengatla tan maapit yon tutumboken iray bangat* a singa nen inyawat ko iratan ed sikayo.  Balet labay kon naamtaan yo a say ulo na balang laki et say Kristo;+ tan say ulo na bii et say laki;+ tan say ulo na Kristo et say Dios.+  Balang laki a manpipikasi odino manpropropesiya ya akapandong et mamapabanday ed ulo to;  balet balang bii a manpipikasi odino manpropropesiya+ ya ag-akapandong et mamapabanday ed ulo to, ta sikatoy mipadpara ed sakey a bii ya akiskisan so ulo to.  Ta no agmanpapandong so sakey a bii, nepeg a putoten so buek to; balet no mabanday parad sakey a bii a putoten so buek to odino kiskisan so ulo to, sikatoy nepeg a manpandong.  Ta say sakey a laki et agnepeg a manpandong, ta sikatoy kaulibay na Dios+ tan mangipapatnag na kagalangan to, balet say bii et kagalangan na laki.  Ta say laki et agnanlapud bii, noagta say bii so nanlapud laki.+  Sakey ni, say laki et ag-apalsa nisengeg ed bii, noagta say bii so apalsa nisengeg ed laki.+ 10  Satan so rason a say bii et nepeg a nawalaan na tanda na autoridad diad ulo to, lapud saray anghel.+ 11  Nilikud ed satan, nipaakar ed Katawan,* say laki et nakaukolan to so bii tan say bii et nakaukolan to so laki. 12  Ta no panon a say bii et nanlapud laki,+ ontan met a say laki et diad panamegley na bii; balet amin a bengatla et nanlapud Dios.+ 13  Sikayon mismo so mandesidi: Manepeg kasi a manpikasi ed Dios so sakey a bii ya ag-akapandong? 14  Agta natural labat a no andukey so buek na sakey a laki et kabandayan itan ed sikato, 15  balet no andukey so buek na sakey a bii et kagalangan itan ed sikato? Ta niiter ed bii so buek to imbes a sakey a pandong. 16  Balet no walay siopaman a labay toy misuppiatan pian paboran so sananey a kustombre, amta tayo ya anggapo lay arum a kustombre tayo, anggan saray kongregasyon na Dios. 17  Balet legan ya iiter ko irayan bilin, agta kayo kokomendaan lapud say pantitipon yo et pankaugsan, aliwan pankaabigan. 18  Ta manuna ed amin, nadngelan ko a sano mantitipon kayo diad kongregasyon, walay inkaapag-apag ed limog yo; tan manisia ak met na daiset. 19  Ta seguradon wala met iray onlesan sekta diad limog yo,+ pian napatnagan met iramay naabobonan ed sikayo. 20  Sano mantitipon kayo ed sakey a pasen, say gagala yo et aliwan pian mangan ed Pangdem na Katawan.+ 21  Ta sano kanen yo la itan, kada sakey et inmuna lan nangdem, kanian say sakey et narasan balet samay sakey et abuek. 22  Anggapo tay abung yo a panganan tan paninuman yo? Odino kasin ibabaliwala yo so kongregasyon na Dios tan papabaingan yo iramay mairap-bilay? Antoy nibagak ed sikayo? Komendaan ta kayo? Diad saya et agta kayo komendaan. 23  Ta inawat ko ed Katawan imay inyawat ko met ed sikayo, a diad samay labi+ ya iyawat lay Katawan a Jesus et sikatoy angala na tinapay, 24  tan kayari ton akisalamat, pinisag to tan inkuan to: “Saya et mankabaliksay laman ko,+ ya inter parad sikayo. Itultuloy yon gawaen iya bilang pannodnonot ed siak.”+ 25  Ontan met so ginawa tod kopa,+ kayari na pangdem da, ya inkuan to: “Sayan kopa et mankabaliksay balon sipanan+ a pinaletan na dalak.+ Itultuloy yon gawaen iya, kapagno inumen yo itan, bilang pannodnonot ed siak.”+ 26  Ta kapagno kakanen yo iyan tinapay tan oniinum kayo ed sayan kopa, iyaabawag yo so impatey na Katawan, anggad isabi to. 27  Kanian, siopaman a mamangan na tinapay tan oniinum ed kopa na Katawan anta agmakanepegan et mankasalanan nipaakar ed laman tan dala na Katawan. 28  Unona et kaukolan nin usisaen na sakey a too so sarili to no kasin sikatoy manepeg,+ insan lad satan mangan ed tinapay tan oninum ed kopa. 29  Ta samay mamangan tan oniinum ya agto natetebek so kabaliksan na laman et kakanen tan iinumen toy panangukom sumpad sarili to. 30  Satan so rason no akin a dakel ed sikayo so makapuy tan mansasakit, tan amayamay lay naugip ed patey.*+ 31  Balet no natebek tayo no anto itayo, ag-itayo naukom. 32  Balet, sano uukomen itayo, didisiplinaen itayo nen Jehova,*+ pian ag-itayo nakondena a kaiba na mundo.+ 33  Lapud saya, agagik, sano mantitipon kayo pian kanen itan, manaalagaran kayo. 34  No walay siopaman a narasan, sikatoy mangan la diad abung, pian say pantitipon yo et aliwan parad panangukom.+ Balet nipaakar ed arum nin bengatla, iyuksoy ko iratan sano onsabi ak ditan.

Paimanod leksab

Odino “tradisyon.”
Odino “diad limog na saray papatumbok na Katawan.”
Mapatnag a manutukoy ed espiritual ya ipapatey.
Nengnengen so Apendise A5.