Unona ed Saray Taga Corinto 6:1-20

  • Say pandedemandaan na saray Kristiano (1-8)

  • Saramay agmanawir ed Panarian (9-11)

  • Igloria yoy Dios diad panamegley na laman yo (12-20)

    • “Ibatikan yoy seksual ya imoralidad!” (18)

6  No say sakey ed sikayo et walay reklamo tod arum,+ kasin sikatoy makpel ya oonlad korte diad arapan na saray agmatunong a totoo, tan aliwan diad arapan na saray masanto?  Odino agyo ta amta a saray masanto so mangukom ed mundo?+ Tan no sikayo so mangukom ed mundo, agta sarasarag yo met so mangusisa ed angkekelag iran bengatla?  Agyo ta amta ya ukomen tayo iray anghel?+ Nagkalalo la sirin iray bengatlan nipaakar ed sayan bilay.  Kanian, no diad limog yo et wala ray bengatlan nipaakar ed sayan bilay a nepeg ya usisaen,+ kasin say turoen yon ukom et saray lalakin ipapasen na kongregasyon ya agmanepeg?  Mansasalita ak pian ombaing kayo. Kasin anggapoy anggan sakey a marunong a too ed limog yo a makayarin mangukom ed agagi to?  Imbes, say sakey ya agi et oonlad korte pian idemanday agi to, tan dia nid arapan na saray agmananisia!  Diad tua et atalo kayo la no mandedemandaan kayo. Akin et agyo la paulyanan a sikayoy panggawaan na makapuy?+ Akin et agyo la paulyanan a sikayoy nasaol?  Imbes, sikayo so manggagaway makapuy tan mansasaol, tan dia nid saray agagi yo!  Odino agyo ta amta a saray agmatunong a totoo et agda natawir so Panarian na Dios?+ Agkayo palilingo.* Saramay manggagaway seksual ya imoralidad,*+ saray mandadayew ed idolo,+ saray mikakalugoran,+ saray lalakin padadaeg ed homoseksual a kagagawa,+ saray lalakin manggagaway homoseksualidad,*+ 10  saray matakew, saray maagum,+ saray buanges,+ saray makaderal so panagsalita ra,* tan saray managkatkat et agda natawir so Panarian na Dios.+ 11  Ingen ta ontan so arum ed sikayo nensaman. Balet naurasan tan alinisan kayo la;+ apasanto kayo la;+ niyabawag kayo lan matunong+ diad ngaran na Katawan tayon Jesu-Kristo tan diad panamegley na espiritu na Dios tayo. 12  Diad siak, amin a bengatla et nayari, balet aliwan amin et makagunggona.+ Diad siak, amin a bengatla et nayari, balet agko abuloyan a kontrolen* ak na antokaman a bengatla. 13  Say kakanen et parad eges, tan say eges et parad kakanen, balet saratan et parehon paandien na Dios.+ Say laman et aliwan parad seksual ya imoralidad* noagta parad Katawan,+ tan say Katawan et parad laman. 14  Balet pinaoli na Dios so Katawan+ tan paolien to itayo ed ipapatey+ diad panamegley na pakapanyari to.+ 15  Agyo ta amta a saray laman yo et kabiangan na Kristo?+ Sirin, nepeg ko kasin alaen iray kabiangan na Kristo tan gawaen kon kabiangan na sakey a biin paabang? Andin balot! 16  Agyo ta amta a samay ginawan kabiangan na biin paabang et nikasakey lad laman to? Ta inkuan na Dios, “Sikaran dua et magmaliw a sakey a laman.”+ 17  Balet samay nikasakey ed Katawan et nikasakey ed sikato diad espiritu.+ 18  Ibatikan yoy seksual ya imoralidad!*+ Sano makagawa na arum a kasalanan so sakey a too, aliwa itan a sumpad laman to, balet samay manggagawa na seksual ya imoralidad et mankakasalanan ed dilin laman to.+ 19  Agyo ta amta a say laman yo et templo+ na masanton espiritu a walad sikayo, ya inawat yo ed Dios?+ Sakey ni, aliwan sikayoy akankayarian ed sarili yo,+ 20  ta sinaliw kayo na Dios, a mabli imbayar to.+ Kanian, igloria yoy Dios+ diad panamegley na laman yo.+

Paimanod leksab

Odino “lalakin misesekso ed lalaki.” Literal, “lalakin miaakdol ed lalaki.”
Nengnengen so Glosaryo, “Seksual ya imoralidad.”
Odino “papapalikdo.”
Odino “saray makapasakit so panagsalita ra.”
Odino “ya uleyan.”
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.