Unona ed Saray Taga Corinto 1:1-31

  • Maabig iran balikas (1-3)

  • Si Pablo et akisalamat ed Dios parad saray taga Corinto (4-9)

  • Panamaseseg a mankakasakey (10-17)

  • Kristo, say pakapanyari tan karunongan na Dios (18-25)

  • Manpasirayew labat nipaakar ed si Jehova (26-31)

1  Siak, si Pablo, a tinawag pian magmaliw ya apostol+ nen Kristo Jesus diad linawa na Dios, tan si Sostenes ya agi tayo,  et nansulat ak ed kongregasyon na Dios ed Corinto,+ diad sikayo ran imbiig na Dios bilang disipulo nen Kristo Jesus,+ sikayo ran tinawag pian magmaliw a masanto, kaibay amin a walad nanduruman pasen ya ontatawag ed ngaran na Katawan tayon amin, si Jesu-Kristo:+  Nawalaan kayo komon na agnaparaan a kaabigan tan kareenan a manlalapu ed Dios ya Ama tayo tan ed Katawan a Jesu-Kristo.  Naynay ak a misasalamat ed Dios ko parad sikayo lapud agnaparaan a kaabigan to a niiter ed sikayo diad panamegley nen Kristo Jesus;  ta apayaman kayo nipaakar ed sikato diad amin a bengatla, a sarasarag yon iyabawag so salita tan napno kayo na kakabatan,+  no panon a say pantatasi nipaakar ed Kristo+ et niletneg a malet ed limog yo,  pian agkayon balot onkulang na antokaman a regalo, legan yon aalagaren so kiparungtal na Katawan tayon Jesu-Kristo.+  Pabiskegen to kayo met anggad kaunoran pian anggapoy niyakusa rad sikayo diad agew na Katawan tayon Jesu-Kristo.+  Say Dios et matoor,+ a tinawag to kayo pian makapiulop kayod* Anak ton si Jesu-Kristo a Katawan tayo. 10  Natan et papasesegen ta kayo, agagi, diad panamegley na ngaran na Katawan tayon Jesu-Kristo, a nepeg a manpapakna kayon amin ed ibabaga yo tan nepeg ya anggapoy inkaapag-apag ed sikayo,+ noagta sigpot kayon mankakasakey ed panagnonot tan panmoria.+ 11  Ta impaamtad siak na arum ed saramay walad abung nen Cloe so nipaakar ed sikayo, agagik, a wala ray agpampapaknaan ed sikayo. 12  Saya so labay kon ibaga, a kada sakey ed sikayo et mangibabagan: “Dia ak ed si Pablo,” “Siak balet, diad si Apolos,”+ “Siak balet, diad si Cefas,”* “Siak balet, diad si Kristo.” 13  Kasin naapag so Kristo? Agta aliwan si Pablo so nipasak parad sikayo? Odino kasin abautismoan kayo diad ngaran nen Pablo? 14  Misasalamat ak ed Dios ta anggapod sikayo so binautismoan ko nilikud ed si Crispo+ tan Gayo,+ 15  pian anggapoy mangibagan abautismoan kayo diad ngaran ko. 16  On, binautismoan ko met so sankaabungan nen Estefanas.+ Balet, agko amta no wala ni arum a binautismoan kod sikayo. 17  Ta imbaki ak nen Kristo, aliwan pian manbautismo, noagta pian mangiyabawag na maong a balita;+ tan aliwan pian mangusar na karunongan ed panagsalita, diad ontan et agmagmaliw ya anggapoy kana so panamairapan a poste* na Kristo. 18  Ta say pansalita nipaakar ed panamairapan a poste* et andi-kakanaan parad saramay nadederal la,+ balet parad sikatayo ran nililiktar la et pakapanyari itan na Dios.+ 19  Ta nisulat: “Paandien ko so karunongan na saray marunong a totoo, tan ipulisay ko so kakabatan na saray makabat a totoo.”+ 20  Kawalaan na marunong a too? Kawalaan na eskriba?* Kawalaan na debatista ed sayan sistema na mundo?* Agta say Dios et ginawa ton andi-kakanaan so karunongan na mundo? 21  Ta napatnagan so karunongan na Dios ed onian paraan: diad panamegley na karunongan na mundo+ et agto akabat so Dios,+ balet diad panamegley na samay ipupulong tayo, ya ipapasen ya andi-kakanaan,+ et aliketan so Dios ya iliktar iramay manisia. 22  Ta saray Judio et onkekerew na saray tanda+ tan saray Griego et manaanap na karunongan; 23  balet ipupulong tayo ya impasak ed poste si Kristo, a parad saray Judio et pakagapolan balet parad saray nasyon et andi-kakanaan.+ 24  Balet, parad saramay tinawag, saray Judio tan Griego, si Kristo so pakapanyari na Dios tan karunongan na Dios.+ 25  Ta say bengatlan manlalapud Dios ya ipapasen ya andi-kakanaan et mas marunong nen saray totoo, tan say bengatlan manlalapud Dios ya ipapasen a makapuy et mas mabiskeg nen saray totoo.+ 26  Ta naiimano yo, agagi, a diad sikayo ran atawag et pigpigaray marunong unong ed laman,*+ pigpigara so makapanyari, pigpigara so nanlapud prominentin pamilya,+ 27  balet pinili na Dios iray ipapasen ya andi-kakanaan a bengatla ed mundo pian nabaingan iray marunong a totoo; tan pinili na Dios iray makapuy a bengatla ed mundo pian nabaingan iray mabiskeg a bengatla;+ 28  tan pinili na Dios iray aliwan importantin bengatla ed mundo tan saray bengatlan leleglemewen, saray bengatlan ipapasen ya anggapo, pian magmaliw ya anggapoy kana iray bengatlan ipapasen a wala,+ 29  diad ontan et anggapoy siopaman* a makapanpasirayew diad arapan na Dios. 30  Balet lapud Dios et nikasakey kayo ed si Kristo Jesus. Imparungtal toy karunongan tan inkatunong na Dios,+ tan diad panamegley to et napasanto itayo+ tan diad panamegley na dondon et nibulos itayo,+ 31  pian nagawa so unong ed nisulat: “Samay manpapasirayew et ipasirayew to komon si Jehova.”*+

Paimanod leksab

Odino “nakaiba yoy.”
Tinawag met a Pedro.
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Salanti, eksperto ed Ganggan.
Odino “sayan panaon.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “unong ed saray estandarte na too.”
Literal, “laman.”
Nengnengen so Apendise A5.