Unona ed Saray Taga Corinto 9:1-27

  • Say alimbawa nen Pablo bilang apostol (1-27)

    • “Agmo nepeg a balungosan so baka” (9)

    • ‘Pakaskasi ak no agak manpulong!’ (16)

    • Nagmaliw ya amin a bengatla ed amin a totoo (19-23)

    • Panangontrol ed sarili diad pilulumbad batik parad bilay (24-27)

9  Agta bulos ak? Agta sakey ak ya apostol? Agta anengneng koy Jesus a Katawan tayo?+ Agta sikayo so bunga na kimey ko ed Katawan?  Anggano aliwa ak ya apostol ed arum, seguradon apostol ak ed sikayo! Ta sikayo so tatak a mamapaneknek ed inka-apostol ko nipaakar ed Katawan.  Nia so depensak ed saramay manguusisa ed siak:  Agta walay kanepegan* min mangan tan oninum?  Agta walay kanepegan min ipila so mananisian asawa* mi,+ a singa met ed arum ya apostol tan saray agagi na Katawan+ tan si Cefas?*+  Odino kasin sikami labat nen Bernabe+ so anggapoy kanepegan ya ontundan mananap na pambilay?  Wala ta lay sundalon manlilingkor diad sarili ton gastos? Wala tay mantatanem na saray ubas ya agmamangan ed bunga na satan?+ Odino wala tay manpapastol na pulok ya agminanabang ed gatas na pulok?  Kasin ibabagak iraya unong ed panmoria na too? Agta ibabaga met iraya na Ganggan?  Ta oniay nisulat ed Ganggan nen Moises: “Agmo nepeg a balungosan so baka sano maniilik itan.”+ Kasin saray baka so iyaansakit na Dios? 10  Odino kasin imbaga to itan parad sikatayo? Diad tua et nisulat itan parad sikatayo, ta samay toon manbabaka tan samay toon maniilik et nepeg ton gawaen itan diad ilalon makaawat na apag to. 11  No angitanem kami na espiritual iran bengatla ed sikayo, kasin makapabelat la no manani kami na materyal a suporta manlapud sikayo?+ 12  No walay onian kanepegan na arum a totoo ed sikayo, agta nagkalalo lad sikami? Anggaman ontan, agmi inusar iyan kanepegan,*+ balet itetepel mi so amin a bengatla, pian agmin balot naamper so maong a balita nipaakar ed Kristo.+ 13  Agyo ta amta a saray lalakin manggagawa na sagrado iran kimey et mamangan ed saray bengatlan parad templo, tan saramay regular a manlilingkor diad altar et makakaawat na apag da manlapud altar?+ 14  Mipadpara, ingganggan na Katawan a saramay mangiyaabawag ed maong a balita et manbilay ed panamegley na maong a balita.+ 15  Balet anggapoy anggan sakey ya inusar ko ed sarayan probisyon.+ On, agko insulat iraya pian oniay gawaen yo parad siak, ta mas maabig nin ompatey ak. Anggapoy toon makapangekal na rason kon manpasirayew!+ 16  Natan, no iyaabawag ko so maong a balita, aliwa yan rason pian manpasirayew ak, ta kaukolan kon gawaen itan. On, pakaskasi ak no agko iyabawag so maong a balita!+ 17  No mabulos kon gagawaen iya, walay tumang ko; balet anggano napipilitan ak a gawaen iya, wala nin siansiay inmatalek ed siak a responsabilidad.*+ 18  Anto sirin so tumang ko? Pian sano iyaabawag koy maong a balita et niiter ko ya anggapoy bayar so maong a balita, diad ontan et agko naabusoy autoridad* ko nipaakar ed maong a balita. 19  Ta anggaman anggapoy obligasyon ko ed siopaman a too, nampaaripen ak ed amin, pian mas dakel nin totoo so nasagyat ko. 20  Diad saray Judio et nagmaliw ak a singa Judio pian nasagyat ko ray Judio;+ diad saramay sakop na ganggan et nagmaliw ak a singa sakop na ganggan, anggano agak sakop na ganggan, pian nasagyat ko iramay sakop na ganggan.+ 21  Diad saramay andian na ganggan et nagmaliw ak a singa andian na ganggan, anggano walaan ak na ganggan nipaakar ed Dios tan sakop ak na ganggan nipaakar ed Kristo,+ pian nasagyat ko iramay andian na ganggan. 22  Diad saray makapuy et nagmaliw ak a makapuy, pian nasagyat ko ray makapuy.+ Nagmaliw ak ya amin a bengatla ed amin a klase na totoo, pian diad amin a posiblin paraan et niliktar ko so arum ed sikara. 23  Balet gagawaen koy amin a bengatla nisengeg ed maong a balita, pian ninabang ko itan ed arum.+ 24  Agyo ta amta a saray milulumba ed batik et ombabatik iran amin, balet saksakey so makaawat na premyo? Batik kayo sirin diad paraan a naala yoy premyo.+ 25  Natan, balang sakey a mibibiang ed sakey a pagalaw* et kokontrolen toy sarili to ed amin a bengatla. On, gagawaen da itan pian naawat da so korona a naderal,+ balet sikatayo et samay agnaderal.+ 26  Kanian, say kababatik ko et aliwan singa agko amtay aarapen ko;+ say pamoponitik et aliwan singa pamoponiti ed dagem; 27  balet pepekpeken* koy laman ko+ tan gagawaen kon aripen, pian anggan panon et naabobonan ak* kayarik a nampulong ed arum.

Paimanod leksab

Literal, “autoridad.”
Odino “sakey ya agin bii bilang asawa.”
Tinawag met a Pedro.
Literal, “autoridad.”
Odino “panag-asikaso.”
Odino “kanepegan.”
Odino “kada atleta.”
Odino “dudusaen; didisiplinaen.”
Odino “agak nadiskualipika.”