Unona ed Saray Taga Corinto 14:1-40

  • Saray regalo a panagpropesiya tan pansalita na nanduruman lenguahe (1-25)

  • Mauksoy iran Kristianon pantitipon (26-40)

    • Say kipapasen na saray bibii diad kongregasyon (34, 35)

14  Panggunaetan yon ipatnag so aro, ingen ta itultuloy yon seetan ya anapen iray espiritual a regalo, nagkalalo la ed regalo a panagpropesiya.+  Ta samay mansasalita na sananey a lenguahe et mitotongtong ed Dios, aliwan diad totoo, ta anggapoy ondedengel,+ anggaman sasalitaen to ray sagradon sekreto+ diad panamegley na espiritu.  Balet, samay manpropropesiya et papabiskegen tan papasesegen tan liligliwaen to ray totoo diad panamegley na panagsalita to.  Samay mansasalita na sananey a lenguahe et papabiskegen toy sarili to, balet samay manpropropesiya et papabiskegen toy kongregasyon.  Natan et labay ko komon a mansalita kayon amin na nanduruman lenguahe,+ balet mas labay ko a manpropesiya kayo.+ On, samay manpropropesiya et mas nakaukolan nen samay mansasalita na nanduruman lenguahe, likud labat no sikatoy mangipapatalos, pian napabiskeg so kongregasyon.  Balet diad sayan panaon, agagi, no onla ak ed sikayo a mansasalita na nanduruman lenguahe, anto so maabig a nagawaan ko nilikud no mansalita ak ed sikayo diad panamegley na sakey a panangiparungtal+ odino kakabatan+ odino sakey a propesiya odino sakey a bangat?  Ontan met ed saray andiay-bilay a bengatla a mamapawala na tanol, balanglan plauta odino arpa. No ag-iratan mamawala na nandumaan a tono, panon a naamtaan no antoy totogtogen ed plauta odino ed arpa?  Ta no say trumpeta et mangipapaknol na agmalinew a tawag, siopay manparaan parad guerra?  Mipadpara, no agkayo mangusar na salitan mainomay a talosan diad panamegley na dila yo, panon a naamtaan no antoy ibabaga yo? Diad tua et mansasalita kayo ed dagem. 10  Nayarin dakdakel so klase na panagsalita diad mundo, ingen ta amin iratan et walaan na kabaliksan. 11  Ta no agko natalosan so kabaliksan na salita, magmaliw ak a toon dumay lenguahe to ed samay mansasalita, tan samay mansasalita et magmaliw a toon dumay lenguahe to ed siak. 12  Ontan met ed sikayo, lapud pipirawaten yon maong iray regalo na espiritu, seetan yoy nawalaan na dakel a regalo a mamabiskeg ed kongregasyon.+ 13  Kanian samay mansasalita na sananey a lenguahe et ipikasi to komon a sikatoy makapanpatalos.+ 14  Ta no manpipikasi ak ed sananey a lenguahe, say manpipikasi et samay regalo na espiritu a walad siak, balet ag-onkakanay nonot ko. 15  Anto sirin so nepeg a gawaen? Manpikasi ak ed panamegley na regalo na espiritu, balet manpikasi ak met ed panamegley na nonot ko. Mangansion ak na panangirayew ed panamegley na regalo na espiritu, balet mangansion ak met na panangirayew ed panamegley na nonot ko. 16  Ta no andi, no mangiyapay ka na panangirayew ed panamegley na regalo na espiritu, panon a nibaga na ordinaryon too ed limog yo so “Amen” diad pisasalamat mo, anta agto natatalosan so ibabagam? 17  Tua a maabig so pisasalamat mo, balet agnapapabiskeg imay too. 18  Misasalamat ak ed Dios ta makapansalita ak na mas dakel a lenguahe nen say sikayon amin. 19  Anggaman ontan, diad sakey a kongregasyon et mas labay ko ni mangusar na limaran salita a natalosan, pian nabangatan ko met so arum, nen say mangusar ak na samplonlibon salita diad sananey a lenguahe.+ 20  Agagi, agkayo komon magmaliw ya ugugaw diad pakatalos yo,+ noagta magmaliw kayon ugugaw nipaakar ed kaugsan;+ tan magmaliw kayon matatken diad pakatalos yo.+ 21  Diad Ganggan et nisulat: “‘Mitongtong ak ed sarayan totoo diad panamegley na dila na saray dayo tan diad panamegley na bibil na saray agkabat a totoo, balet agni ran siansia ondengel ed siak,’ kuan nen Jehova.”*+ 22  Kanian, say pansalita na nanduruman lenguahe et aliwan sakey a tanda parad saray mananisia noagta parad saray agmananisia,+ balet say panagpropesiya et aliwan parad saray agmananisia noagta parad saray mananisia. 23  Kanian no mantitipon so interon kongregasyon diad sakey a pasen tan amin da et mansasalitay nanduruman lenguahe, insan onloob iray ordinaryon totoo odino agmananisia, agda kasi ibagan natatapis kayo? 24  Balet no amin yo et manpropropesiya tan walay onloob ya agmananisia odino ordinaryon too, saray salita yo so mangipetek tan mamakiwas ed sikato ya usisaen a maong so sarili to. 25  Diad satan et napatnagan iray akaamot ed puso to, kanian sikatoy ondakmomo tan mandayew ed Dios, ya iyabawag ton: “Say Dios so peteg a walad limog yo.”+ 26  Anto sirin so nepeg a gawaen, agagi? Sano mantitipon kayo, say sakey et mangansion na salmo, samay sakey et manbangat, samay sakey et walay iparungtal to, samay sakey et mansalita na sananey a lenguahe, tan samay sakey ni et manpatalos.+ Gawa yo so amin a bengatla pian pabiskegen so balang sakey. 27  Tan no walay mansasalita na sananey a lenguahe, gawaen itan na duara odino talora labat, tan mansusublayan ira, tan walay nepeg a mangipatalos.+ 28  Balet no anggapoy managpatalos, sikatoy agnepeg a mansalita ed kongregasyon noagta dia labat ed sarili to tan diad Dios. 29  Duara odino taloran propeta+ labat so nepeg a mansalita, tan saray arum et nepeg dan talosan so kabaliksan na saratan. 30  Balet no walay sakey ya akaawat na panangiparungtal legan ya akayurong ditan, nepeg ya agmansalita imay akauna. 31  Ta amin yo et nayarian yoy manpropesiya a sansakey, pian say amin et makaaral tan napaseseg.+ 32  Tan nepeg ya asikasoen na saray propeta so pangusar da ed regalo na espiritu. 33  Ta say Dios et Dios na kareenan, aliwan gulo.+ Singa ed amin a kongregasyon na saray masanto, 34  komon ta saray bibii et agmansalita diad saray kongregasyon, ta agniyabuloy itan ed sikara.+ Imbes, manpasakop ira komon,+ unong ya ibabaga na Ganggan. 35  No walay labay dan naaralan, tepetan day kaasawaan da diad abung, ta mabanday ed sakey a bii so mansalita diad kongregasyon. 36  Kasin sikayo so nanlapuan na salita na Dios, odino impasabi labat itan ed sikayo? 37  No walay maniisip a sikatoy sakey a propeta odino akaawat na regalo na espiritu, nepeg ton bidbiren a saray bengatlan insulat kod sikayo et ganggan na Katawan. 38  Balet no ibaliwala iya na siopaman, sikatoy ibaliwala met.* 39  Kanian, agagik, itultuloy yon seetan so manpropesiya,+ ingen ta agyo isesebel so pansalita na nanduruman lenguahe.+ 40  Balet amin a bengatla et nagawa komon a masimpit tan mauksoy.*+

Paimanod leksab

Nengnengen so Apendise A5.
Odino posiblin, “no walay siopaman ya anggapoy amta, sikatoy mansiansian anggapoy amta.”
Odino “diad mauksoy a paraan.”