Unona ed Saray Taga Corinto 5:1-13

  • Sakey a lakin nanggaway seksual ya imoralidad (1-5)

  • Say daiset a lebadura et palebagen toy interon masa (6-8)

  • Say mauges a too et nepeg ya ekalen (9-13)

5  Diad tua et walay nadngelan kon manggagaway seksual ya imoralidad*+ ed sikayo, tan satan ya imoralidad* et ag-anggan nagagawa ed saray nasyon—a walay sakey a laki ya iyaamong toy asawa nen ama to.+  Tan kasin ipapasirayew yo itan? Agta nepeg komon a manermen kayo,+ pian samay laki a nanggawad saya et kaukolan a naekal ed limog yo?+  Anggano anggapo ak ditan ed laman, wadtan ak ed espiritu, tan inukom ko la itan a laki a nanggawad saya, a singano kaiba yo ak.  Sano mantitipon kayo diad ngaran na Katawan tayon Jesus, tan lapud amta yon kaiba yo ak ed espiritu pati say pakapanyari na Katawan tayon Jesus,  nepeg yon iyawat itan a laki ed si Satanas+ parad kadederal na laman, pian say espiritu et niliktar diad agew na Katawan.+  Aliwan maabig so pampapasirayew yo. Agyo ta amta a say daiset a lebadura et palebagen toy interon masa?+  Ekal yo so daan a lebadura, pian magmaliw kayon balon masa, lapud nepeg ya andian kayo na pampalebag.* Ta si Kristo a kordero parad Paskua tayo+ et nibagat la.+  Kanian sirin, itultuloy tayon ngilinan so piesta+ diad panamegley na saray andi-lebadura a tinapay na inkasimoon tan katuaan, aliwan diad panamegley na daan a lebadura, odino diad panamegley na lebadura na kaugsan tan karelmengan.  Diad sulat ko et imbagak ed sikayo a tundaan yo lay miulop* ed saray totoon manggagaway seksual ya imoralidad,* 10  balet agto labay ya ibagan agkayo lan balot miulop ed saray totoon manggagaway seksual ya imoralidad* ed sayan mundo+ odino saray maagum a totoo odino saray managkatkat odino saray mandadayew ed idolo. Ta no ontan, kaukolan ya ompaway kayo ed mundo.+ 11  Balet natan et sinulatan ta kayo pian tundaan yo lay miulop*+ ed siopaman a tatawagen ya agi a manggagaway seksual ya imoralidad* odino maagum a too+ odino mandadayew ed idolo odino makaderal so panagsalita to* odino buanges+ odino managkatkat,+ tan agkayo anggan midudungo ed ontan a too. 12  Ta antoy pibabalik ed pangukom ed saray walad paway?* Agta sikayo so manguukom ed saray walad loob, 13  tan say Dios so manguukom ed saray walad paway?+ “Ekal yo ed limog yo so mauges a too.”+

Paimanod leksab

Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Diad Griego, porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “andian kayo na lebadura.”
Odino “milimog.”
Nengnengen so Glosaryo, “Seksual ya imoralidad.”
Nengnengen so Glosaryo, “Seksual ya imoralidad.”
Odino “milimog.”
Nengnengen so Glosaryo, “Seksual ya imoralidad.”
Odino “toon makapasakit so panagsalita to.”
Odino “saray agkabiangan na Kristianon kongregasyon.”