Unona ed Saray Taga Corinto 13:1-13

  • Aro​—sankaimportantian (1-13)

13  No mansasalita ak diad saray lenguahe na totoo tan saray anghel balet anggapoy arok, singa ak sakey a makmaknol a gong odino sakey a manlaldis a piangpiang.  Tan no walaan ak na regalo a manpropesiya tan natatalosan kon amin iray sagradon sekreto tan amin a kakabatan,+ tan no walan amin ed siak so pananisia pian niyalis ko ray palandey, balet anggapoy arok, anggapoy kakanaan ko.+  Tan no iiter koy amin a kayarian ko pian pakanen so arum,+ tan no isasakripisyok so laman ko pian makapanpasirayew ak, balet anggapoy arok,+ anggapon balot so nagunggonak.  Say aro+ et maanos*+ tan maomaong.+ Say aro et aliwan maimon.+ Agmanlalastog, agmanpapaatagey,+  ag-onkikiwas a mabanday,*+ agto aanapey dilin pankaabigan to,+ agmainomay a manpasnok.+ Agmanbibilang na impakasakitan.*+  Agto panliliketan so ag-inkatunong,+ noagta panliliketan toy katuaan.  Itetepel toy amin a bengatla,+ manisia ed amin a bengatla,+ maniilalo ed amin a bengatla,+ mansusungdo ed amin a bengatla.+  Say aro et agbalot mangangga.* Balet anggano wala ray regalo a panagpropesiya, naandi iratan; anggano walay pansasalita na nanduruman lenguahe,* mangangga iratan; anggano walay kakabatan, naandi itan.  Ta aliwan nagnap so kakabatan+ tayo tan aliwan nagnap so pampropropesiya tayo, 10  balet sano onsabi la may nagnap, naandi may aliwan nagnap. 11  Sanen melag ak nin ugaw, mansasalita ak a singa ugaw, maniisip ak a singa ugaw, mankakatunongan ak a singa ugaw; balet natan ta tinmakken ak la, inekal ko la ray ugali na sakey ya ugaw. 12  Ta natan et aliwan malinew* so nanenengneng tayo ed panamegley na metal ya espiho, balet diad arapen et magmaliw itan a malinew.* Diad kaplesan et aliwa nin nagnap so amtak, balet diad arapen et susto* lay naamtaan ko, no panon a sustoy pakaamta na Dios ed siak. 13  Natan balet, sarayan talo et mansiansia: pananisia, ilalo, aro; balet say sankaimportantian ed saraya et say aro.+

Paimanod leksab

Odino “walaay andukey a panag-anos.”
Odino “na saray lingo.”
Odino “ag-onkikiwas ya andiay respeto.”
Odino “agbalot onsaew.”
Salanti, say mamilagron pansalita na arum iran lenguahe.
Odino “et aburagas.”
Literal, “lupalupaan.”
Odino “nagnap.”