Unona ed Saray Taga Corinto 3:1-23

  • Saray taga Corinto et makalaman nin siansia (1-4)

  • Say Dios so mamapabaleg ed satan (5-9)

    • Saray kakimeyan na Dios (9)

  • Manpaalagey diad panamegley na agnapoolan iran materyales (10-15)

  • Sikayoy templo na Dios (16, 17)

  • Say karunongan na mundo et inkamakulangkulang ed Dios (18-23)

3  Kanian, agagi, agak nansalita ed sikayo a singa ed saray maespiritual a totoo,+ noagta singa ed saray makalaman a totoo, a singa ed saray ugaw ni+ nipaakar ed Kristo.  Pinainum ta kayo na gatas, tan agta kayo pinakan na anawet a naakan, ta aliwa kayo nin mabiskeg. Diad tua, aliwa kayo nin mabiskeg natan,+  ta makalaman kayo ni.+ Lapud wala ray maniimonan tan mankokolkol ed sikayo, agta makalaman kayo+ tan manbibilay kayon singa saray totoo ed mundo?  Ta sano ibabaga na sakey: “Dia ak ed si Pablo,” balet ibabaga na sananey, “Siak, diad si Apolos,”+ agta onkikiwas kayon singa arum a totoo?  Siopa sirin si Apolos? On, siopa si Pablo? Ministro ira,+ a diad panamegley da et nagmaliw kayon mananisia, unong ed inter na Katawan ed kada sakey.  Siak so nantanem,+ si Apolos so nansalog,+ balet say Dios so mamapabaleg,  kanian aliwan samay mantatanem odino mansasalog so nepeg a pagalangan, noagta say Dios a mamapabaleg ed satan.+  Natan, samay mantatanem tan samay mansasalog et saksakey ira,* balet kada sakey et mangawat na tumang to unong ed kinimeyan to.+  Ta kakimeyan itayo na Dios. Sikayo so uma a daralusan na Dios, say abung ya impaalagey to.+ 10  Unong ed agnaparaan a kaabigan na Dios a niiter ed siak, angiletneg ak na pundasyon+ a singa sakey a marundunong a managpaalagey,* ingen walay sananey a manpapaalagey ditan. Balet mantultuloy komon ya imanoen na kada sakey no panon so pampapaalagey to ditan. 11  Ta anggapoy siopaman a makapangiletneg na arum nin pundasyon nilikud ed samay akaletneg la, salanti, si Jesu-Kristo.+ 12  Natan no walay manpaalagey diad pundasyon a mangusar na saray balitok, pilak, mablin bato, kiew, amagan dika, odino dayami, 13  say kimey na kada sakey et napatnagan no anton talaga itan,* ta say agew so mangipatnag ed satan, lapud niparungtal itan diad panamegley na apoy,+ tan nasubok ed apoy no anton klase na kimey so impaalagey na kada sakey. 14  No mansiansia so kimey ya impaalagey ditan na sakey, sikatoy mangawat na tumang; 15  no napoolan so kimey na sakey, sikatoy naandian, balet sikaton mismo et niliktar; balet no ontan, sikatoy singa dinmalan ed apoy. 16  Agyo ta amta a sikayon mismo so templo na Dios+ tan manaayam ed sikayo so espiritu na Dios?+ 17  Siopaman a manederal ed templo na Dios, sikatoy deralen na Dios; ta say templo na Dios et masanto, tan satan a templo et sikayo.+ 18  Agkomon palikdoen na sakey a too so sarili to: Siopaman ed sikayo a maniisip a sikatoy marunong ed sayan sistema na mundo* et magmaliw komon a makulangkulang, pian sikatoy magmaliw a marunong. 19  Ta say karunongan na sayan mundo et inkamakulangkulang ed Dios, ta nisulat: “Eerelen to ray marunong diad dilin kasiliban da.”+ 20  Niarum ni: “Amta nen Jehova* ya andi-kakanaan iray panagkatunongan na marunong a totoo.”+ 21  Kanian anggapo komon so manpasirayew nipaakar ed totoo; ta amin a bengatla et kayarian yo, 22  balanglan si Pablo odino si Apolos odino si Cefas*+ odino say mundo odino bilay odino patey odino saray bengatlan wadia natan odino saray bengatlan onsabi, amin a bengatla et kayarian yo; 23  tan kayarian kayo nen Kristo;+ tan si Kristo et kayarian na Dios.

Paimanod leksab

Odino “et saksakey so gagala ra.”
Odino “marunong a manangidaulo ed saray kimey.”
Literal, “et napatnagan.”
Odino “sayan panaon.” Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A5.
Tinawag met a Pedro.