Unona ed Saray Taga Corinto 2:1-16

  • Say impanpulong nen Pablo diad Corinto (1-5)

  • Sankaabigan so karunongan na Dios (6-10)

  • Say espiritual a too tan say pisikal a too (11-16)

2  Kanian sanen linma ak ed sikayo, agagi, pian iyabawag so sagradon sekreto+ na Dios, say gagalak et aliwan pian pandinayewen ta kayo ed panagsalitak+ odino karunongan ko.  Ta denesidik a say ipaimanok labat ed sikayo et say nipaakar ed si Jesu-Kristo, tan say inkipasak tod poste.+  Tan sanen linma ak ed sikayo, makapuy ak tan natatakot ak tan manggiwgiw ak a maong;  tan say panagsalitak tan samay impulong ko et aliwan makatangguyor iran salita na karunongan noagta pakapatnagan na espiritu tan pakapanyari,+  pian say pananisia yo et aliwan unong ed karunongan na totoo, noagta unong ed pakapanyari na Dios.  Natan et itotongtong tayo so karunongan ed saray matatken ed espiritual,+ balet aliwan say karunongan na sayan sistema na mundo* odino na saramay manuley na sayan sistema na mundo, a magano lan naandi.+  Balet itotongtong tayo so karunongan na Dios diad panamegley na sakey a sagradon sekreto,+ say niyamot a karunongan, a ninonot la na Dios antis na saray sistema na mundo pian nigloria itayo.  Saya may karunongan ya agnaamtaan na anggan sakey ed saray manuley na sayan sistema na mundo,*+ ta no naamtaan da itan et agda komon impasak* so maglorian Katawan.  Balet unong a nisulat: “Ag-anengneng na mata tan agnadngel na layag, tan ag-atebek na puso na too iray bengatlan imparaan la na Dios parad saramay mangaarod sikato.”+ 10  Ta sikatayo so angipaamtaan na Dios ed saratan+ diad panamegley na espiritu to,+ ta say espiritu so manguusisa ed amin a bengatla, anggan saray aralem a bengatlan nipaakar ed Dios.+ 11  Ta siopa ed saray totoo so makaamta ed saray bengatlan nipaakar ed sakey a too nilikud ed say espiritu* na satan a too? Ontan met, anggapoy makaamta ed saray bengatlan nipaakar ed Dios nilikud ed say espiritu na Dios. 12  Natan et inawat tayo so espiritu a nanlapud Dios,+ aliwan say espiritu na mundo, pian naamtaan tayo ray bengatla a mapangasin inter na Dios ed sikatayo. 13  Itotongtong tayo met irayan bengatla, aliwan diad saray salitan imbangat ed panamegley na karunongan na too,+ noagta diad saramay imbangat ed panamegley na espiritu na Dios,+ legan tayon uusaren iray salitan inawat tayo diad panamegley na espiritu to pian ipaliwawa* iray espiritual a bengatla. 14  Balet ag-aawaten na sakey a pisikal a too iray bengatlan nipaakar ed espiritu na Dios, ta andi-kakanaan iratan ed sikato; tan agto nayarian ya amtaen iratan, lapud uusisaen iratan ed espiritual a paraan. 15  Ingen ta say espiritual a too et manguusisa ed amin a bengatla,+ balet sikatoy ag-uusisaen na siopaman a too. 16  Ta “siopay akaamta ed kanonotan nen Jehova,* pian sikatoy ibangat to?”+ Balet walad sikatayoy kanonotan nen Kristo.+

Paimanod leksab

Odino “sayan panaon.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “sayan panaon.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “impasak ed poste.”
Odino “puso.”
Odino “pantetekepan.”
Nengnengen so Apendise A5.