Unona ed Saray Taga Corinto 10:1-33

  • Saray alimbawa bilang pasakbay manlapud saray agawa ed Israel (1-13)

  • Pasakbay sumpad idolatriya (14-22)

    • Lamisaan nen Jehova, lamisaan na saray demonyo (21)

  • Say kawayangan tan say konsiderasyon ed arum (23-33)

    • “Gawa yo so amin a bengatla parad kigloriaan na Dios” (31)

10  Natan labay kon naamtaan yo, agagi, a saray inmuunan atateng tayo et wala ran amin ed silong na lurem+ tan amin da et binmeltang ed dayat+  tan amin da et abautismoan ed si Moises diad panamegley na lurem tan dayat,  tan amin da et angan na parehon espiritual a kakanen+  tan amin da et inminum na parehon espiritual ya iinumen.+ Ta oniinum ira nensaman manlapud espiritual a bato a tinmumbok ed sikara, tan saman a bato et mangililitrato ed* Kristo.+  Anggaman ontan, ag-aliketan so Dios ed maslak ed sikara, ta pinapatey ira diad kalawakan.+  Sarayan bengatla et pakaaralan tayo, pian agtayo pilaleken iray makaderal a bengatla, a singa ginawa ra.+  Agtayo met komon mandadayew ed idolo, a singa ginawa na arum ed sikara; ta unong a nisulat: “Yinmurong iray totoo pian mangan tan oninum. Insan inmalagey ira pian manliliket.”+  Agtayo met komon manggagaway seksual ya imoralidad,* a singa say arum ed sikara a nanggaway seksual ya imoralidad,* kanian inatey so 23,000 ed sikara diad sakey agew.+  Agtayo met komon susuboken si Jehova,*+ a singa say arum ed sikara ya anubok ed sikato, kanian inatey ira diad panamegley na saray uleg.+ 10  Agtayo met komon magmamaliw a meremere, a singa say arum ed sikara a nanmeremere,+ kanian inatey ira diad panamegley na samay managderal.+ 11  Natan et agawa irayan bengatla ed sikara pian pakaaralan, tan nisulat iraya bilang pasakbay ed sikatayo+ ran asabian na anggaan na saray sistema na mundo. 12  Kanian samay maniisip a sikatoy akaalagey et manalwar komon ya agnatumba.+ 13  Anggapoy tukso a sinmabid sikayo ya agni asali na arum a totoo.+ Balet matoor so Dios, tan agto abuloyan a nipaarap kayod tukso ya agyo nayarian,+ balet sano onsabi so tukso et sikatoy manggawa met na dalan a pawayan pian nasungdoan yo itan.+ 14  Kanian, inad-arok ya agagi, ibatikan yo so idolatriya.+ 15  Mitotongtong ak ed sikayo bilang totoon makatebek; sikayon mismo so mandesidi no duga odino aliwa so ibabagak. 16  Nipaakar ed kopa na panamendisyon ya ipipikasi tayo, agta pinanabang itan ed dala na Kristo?+ Nipaakar ed tinapay a pipisagen tayo, agta pinanabang itan ed laman na Kristo?+ 17  Saksakey so tinapay, kanian anggano dakel itayo, saksakey itayon laman,+ ta mamangan itayon amin ed satan a tinapay. 18  Nonot yo ray Israelita: Agta saramay mamangan ed saray bagat et minanabang ed altar?+ 19  Antoy labay kon ibaga ed saya? Kasin makana imay ibabagat ed idolo, odino kasin makana imay idolo? 20  Andi; noagta say labay kon ibaga, saray ibabagat na saray nasyon et ibabagat dad saray demonyo tan aliwan diad Dios;+ tan agko labay a mibiang kayo ed saray demonyo.+ 21  Agkayo nayarin oninum ed kopa nen Jehova* tan ed kopa na saray demonyo; agkayo nayarin mangan ed “lamisaan nen Jehova”*+ tan ed lamisaan na saray demonyo. 22  Odino ‘kasin sasagyaten tayon onimon si Jehova’?*+ Agta aliwa itayon mas mabiskeg nen say sikato? 23  Amin a bengatla et nayari, balet aliwan amin et makagunggona. Amin a bengatla et nayari, balet aliwan amin et makapabiskeg.+ 24  Mantultuloy komon ya anapen na kada sakey so pankaabigan na arum a too, aliwan say dilin pankaabigan to.+ 25  Akan yo so antokaman a nasaliw ed lakoay karne, ya agkayo la mantetepet lapud konsiensia yo, 26  ta “si Jehova* so akanggawa ed dalin tan amin a wadtan.”+ 27  No imbitaan kayo na sakey ya agmananisia tan labay yoy onla, akan yo so antokaman ya iparungod sikayo, ya agkayo la mantetepet nisengeg ed konsiensia yo. 28  Balet no walay sakey a mangibagad sikayon, “Inyapay iyad idolo,” agkayo mamangan lapud samay angibagad sikayo tan lapud konsiensia.+ 29  Aliwan say konsiensia yoy tutukoyen ko, noagta say konsiensia na saman a too. Ta akin a say kawayangan ko et ukomen na konsiensia na sananey a too?+ 30  No mamangan ak tekep na pisasalamat, akin et pansalitaan ak na mauges lapud samay kakanen a pisasalamatan ko?+ 31  Kanian, balanglan mamangan odino oniinum kayo odino antokaman so gagawaen yo, gawa yo so amin a bengatla parad kigloriaan na Dios.+ 32  Paliisan yoy magmaliw a pakagapolan na saray Judio ontan met na saray Griego tan say kongregasyon na Dios,+ 33  no panon a panggugunaetan kon paliketen so amin a totoo diad amin a bengatla, ya agko aanapen so dilin pankaabigan ko,+ noagta say pankaabigan na dakel, pian niliktar ira.+

Paimanod leksab

Odino “et say.”
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Apendise A5.