Unona ed Saray Taga Corinto 7:1-40

  • Bilin ed saray anggapoy asawa tan saray walaan na asawa (1-16)

  • Mansiansia ed samay kipapasen to sanen sikatoy tinawag (17-24)

  • Saray anggapoy asawa tan saray balo (25-40)

    • Saray bentaha na anggapoy asawa (32-35)

    • Miasawa “dia labat ed Katawan” (39)

7  Natan, nipaakar ed saray bengatlan insulat yo, mas maabig parad sakey a laki ya agto diwiten* so sakey a bii;  balet lapud karakel na nagagawan seksual ya imoralidad,* komon ta kada laki et mangasawa+ tan kada bii et miasawa.+  Iter komon na asawan laki so kanepegan na asawa to, tan ontan met komon so gawaen na asawan bii ed asawa to.+  Say asawan bii et andiay pakauley ed dilin laman to, noagta say asawa to; ontan met, say asawan laki et andiay pakauley ed dilin laman to, noagta say asawa to.  Agyo sisibletan so kada sakey likud no walay nampaknaan yon dua ed loob na sakey ya aturon panaon, pian nipanaon yoy panagpikasi tan nayari kayon mankasakey lamet, diad ontan et agkayo naynay a tuksoen nen Satanas lapud agyo pakatepel.  Anggaman ontan, sayan imbagak et nayari yon gawaen, balet aliwa yan sakey a ganggan.  Balet amin komon a totoo et singa siak. Ingen, kada sakey et walaan na regalo+ a nanlapud Dios, say sakey et diad onian paraan, say sananey et diad ontan a paraan.  Natan, ibabagak ed saramay anggapoy asawa tan saray balon bibii a mas maabig no mansiansia ran singa siak.+  Balet no ag-ira makatepel, mangasawa ra, ta magmaong ni mangasawa nen say ondalang ed pampilpilalek.+ 10  Walay bilin ko ed saray walaan na asawa, a saya et agnanlapud siak noagta nanlapud Katawan, a say asawan bii et nepeg ya agmisian ed asawa to.+ 11  Balet no misian, sikatoy mansiansian anggapoy asawa odino mipawilan ed asawa to; tan say asawan laki et nepeg ya agto taynanan so asawa to.+ 12  Balet diad arum et ibabagak, on, siak, aliwan say Katawan:+ No say agin laki et agmananisia so asawa to tan onaabobon a miamong ed sikato, agto tataynanan; 13  tan no say sakey a bii et agmananisia so asawa to tan onaabobon a miamong ed sikato, agto tataynanan so asawa to. 14  Ta say agmananisian asawan laki et ipapasen a masanto lapud asawa to, tan say agmananisian asawan bii et ipapasen a masanto lapud mananisian asawa to; ta no andi, saray anak yo et magmaliw ya agmalinis, balet natan et masanto ira. 15  Balet no samay agmananisia et labay toy ontaynan,* paulyan yon ontaynan; say sakey ya agin laki odino agin bii et ag-obligadon miamong diad ontan iran kipapasen, balet say Dios et inikdan to kayoy kareenan.+ 16  Ta asawan bii, antoy amtam ompan niliktar moy asawam?+ Odino, asawan laki, antoy amtam ompan niliktar moy asawam? 17  Balet, unong ya inikdan nen Jehova* na betang so kada sakey, manbilay met komon so kada sakey unong ed impanawag na Dios ed sikato.+ Kanian iiter ko iyan bilin ed amin a kongregasyon. 18  Wala tay toon asegat la sanen sikatoy tinawag?+ Sikatoy mansiansia komon ed ontan a kipapasen. Wala tay toon tinawag legan ya ag-asegat? Sikatoy agla komon manpapasegat.+ 19  Say panagpasegat tan agpanagpasegat et parehon andi-kakanaan;+ say importante et say panumpal ed saray ganggan na Dios.+ 20  Antokaman so kipapasen na kada sakey sanen sikatoy tinawag, nepeg a sikatoy mansiansian ontan.+ 21  Kasin sakey kan aripen sanen tinawag ka? Agmo pampapagaan itan;+ balet no nayarian mo met so magmaliw a bulos, agmo itan papalampasen. 22  Ta siopaman a tinawag nipaakar ed Katawan sanen sikatoy aripen et bulos lan too na Katawan;+ tan siopaman a tinawag sanen sikatoy bulos a too et sakey ya aripen nen Kristo. 23  Sinaliw kayo na Dios, a mabli imbayar to;+ agkayo la manpapaaripen ed totoo. 24  Agagi, antokaman so kipapasen na kada sakey sanen sikatoy tinawag, nepeg a sikatoy mansiansian ontan diad arapan na Dios. 25  Natan, nipaakar ed saray anggapoy asawa,* anggapoy iter kon ganggan a nanlapud Katawan, balet bilang sakey a kinasian na Katawan, say iter kon opinyon ko+ et napanmatalkan. 26  Kanian iisipen ko a maabig parad sakey a too a sikatoy mansiansia ed kipapasen to lapud peles a kairapan. 27  Kasin asinger ka ed sakey ya asawan bii? Agmo la pipirawaten so nabulos.+ Kasin bulos ka ed sakey ya asawan bii? Agka la manaanap na asawa. 28  Balet anggano angasawa ka, agka mankasalanan. Tan no say sakey ya anggapoy asawa* et akiasawa, sikatoy agmankasalanan. Anggaman ontan, saramay mangasawa et nawalaay irap ed laman da. Balet labay ta kayon ipaliis ed satan. 29  Niarum ni, saya so ibabagak, agagi, ya apatikeyan lay akeran panaon.+ Manlapud natan, saramay lalakin walaay asawa et magmaliw komon a singa anggapoy asawa ra, 30  tan saramay onaakis et singa saramay ag-onaakis, tan saramay manliliket et singa saramay agmanliliket, tan saramay mansasaliw et singa saramay anggapoy kayarian da, 31  tan saramay manguusar ed mundo et singa saramay agsigpot a manguusar ed satan; ta say mundo a nanenengneng tayo natan et manguuman. 32  On, labay ko ya anggapo so kapagaan yo. Say lakin anggapoy asawa et mapaga ed saray bengatlan nipaakar ed Katawan, no panon ton napaliket so Katawan. 33  Balet say lakin walaay asawa et mapaga ed saray bengatlan nipaakar ed mundo,+ no panon ton napaliket so asawa to, 34  tan sikatoy naapag. Niarum ni, say biin anggapoy asawa odino say birhen et mapaga ed saray bengatlan nipaakar ed Katawan,+ pian sikatoy magmaliw a masanto nipaakar ed laman to tan ed espiritu to. Balet, say biin walaay asawa et mapaga ed saray bengatlan nipaakar ed mundo, no panon ton napaliket so asawa to. 35  Balet ibabagak iya parad dilin pankaabigan yo, aliwan pian pegetan kayo, noagta pian pakiwasen kayon gawaen no antoy manepeg tan naynay kayon makapanlingkor ed Katawan diad interon puso yo, ya agnaapag so imano yo. 36  Balet, no iisipen na siopaman ya agla manepeg so ikikiwas to diad pansiasiansia ton anggapoy asawa,* tan no linmampas lad taon na kalangweran to, nepeg ya oniay nagawa: Abuloyan yon gawaen toy labay to; sikatoy agmankasalanan. Abuloyan yo ran mangasawa.+ 37  Balet, no say siopaman et determinado ed puso to tan agto nalilikna iyan pankaukolan, noagta walaan na kontrol ed no antoy labay to tan desidido a mansiansian anggapoy asawa,* makagunggona itan ed sikato.+ 38  No ontan sirin, siopaman a mangasawa et nagunggonaan, balet samay agmangasawa et mas nagunggonaan.+ 39  Say asawan bii et asinger ed asawa to legan a mabilay ni asawa to.+ Balet no ompatey so asawa to, sikatoy bulos a miasawa ed samay labay to, dia labat ed Katawan.+ 40  Balet diad opinyon ko, sikatoy mas maliket no sikatoy mansiansia ed kipapasen to; tan matalek ak a wala met ed siak so espiritu na Dios.

Paimanod leksab

Salanti, misekso.
Plural na Griegon salita a porneia. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “misian.”
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “saray birhen.”
Literal, “sakey a birhen.”
Odino “nipaakar ed inkabirhen to.”
Odino “mansiansian birhen.”