Unona ed Saray Taga Corinto 15:1-58

  • Pinaoli si Kristo (1-11)

  • Say kikioli et basiyan na pananisia (12-19)

  • Say inkioli nen Kristo et sakey a garantiya (20-34)

  • Say pisikal a laman, say espiritual a laman (35-49)

  • Imortalidad tan agkabubulok (50-57)

  • Dakel so gagawaen ed kimey na Katawan (58)

15  Natan et ipapanonot kod sikayo, agagi, so maong a balita ya inyabawag kod sikayo,+ ya inawat yo met, tan tatalindegan yo.  Diad panamegley na sayan maong a balita ya inyabawag kod sikayo et niliktar kayo met no bebembenan yo itan a malet, likud labat no anggapoy kabaliksan na impagmaliw yon mananisia.  Ta saray manunan bengatla ya imbangat kod sikayo et inawat ko met, salanti, say Kristo et inatey parad saray kasalanan tayo unong ed Kasulatan;+  tan sikatoy imponpon,+ on, sikatoy pinaoli+ diad komatlon agew+ unong ed Kasulatan;+  tan sikatoy nampanengneng ed si Cefas,*+ insan diad Labindua.+  Kayari na satan et sikatoy nampanengneng ed masulok a 500 ya agagi diad sakey a pankanawnawa,+ a maslak ed sikara et kaiba tayo ni, balet say arum et naugip lad patey.  Kayari na satan et sikatoy nampanengneng ed si Santiago,+ insan diad amin ya apostol.+  Balet diad kaunoran, sikatoy nampanengneng met ed siak+ a singa ed sakey a niyanak a kulang na bulan.  Ta siak so sankaabebaan ed saray apostol, tan agak manepeg a tawagen ya apostol, lapud pinasegsegang koy kongregasyon na Dios.+ 10  Balet lapud agnaparaan a kaabigan na Dios et niiter ed siak iyan betang. Tan agnagmaliw ya andi-kakanaan so agnaparaan a kaabigan to ed siak, ingen ta mas nansagpot ak nen say sikaran amin; balet aliwan diad panamegley na dilin biskeg ko noagta diad panamegley na agnaparaan a kaabigan na Dios a walad siak. 11  Kanian, balanglan siak odino sikara, oniay paraan na panagpulong mi, tan diad onian paraan et anisia kayo. 12  Natan no ipupulong a si Kristo et pinaoli manlapud inaatey,+ akin balet et ibabaga na arum ed sikayo ya anggapoy kioli na saray inaatey? 13  No tua ya anggapoy kioli na saray inaatey, agmet sirin pinaoli si Kristo. 14  Balet no agpinaoli si Kristo, say pampupulong tayo et seguradon andi-kakanaan, tan say pananisia yo et andi-kakanaan met. 15  Sakey ni, ompaway met a sikatayoy palson tasi na Dios,+ lapud mantatasi tayo sumpad Dios diad pangibabaga tayon pinaoli toy Kristo,+ ya agto komon pinaoli no talagan agpaolien iray inaatey. 16  Ta no agpaolien iray inaatey, agmet pinaoli si Kristo. 17  Niarum ni, no agpinaoli si Kristo, say pananisia yo et andi-kakanaan; wala kayo nin siansia ed saray kasalanan yo.+ 18  Ontan met, saramay naugip ed patey bilang disipulo nen Kristo et aglan balot nabilay.+ 19  No say paniilalo tayo ed Kristo et diad sayan bilay labat, sikatayo lay sankapakaskasian ed amin. 20  Balet natan, si Kristo et pinaoli manlapud inaatey, say unonan pinaoli* ed saramay naugip ed patey.+ 21  Ta no panon a say ipapatey et niwala diad panamegley na sakey a too,+ say kioli na saray inaatey et diad panamegley met na sakey a too.+ 22  Ta no panon ya ompapatey so amin lapud si Adan,+ bilayen met so amin lapud Kristo.+ 23  Balet kada sakey et unong ed dugan pasen to: si Kristo ya unonan pinaoli,*+ insan saramay kayarian nen Kristo legan na kiwawala to.+ 24  Insan, say sampot, sano iyawat to lay Panarian ed Dios tan Ama to, sano apaandi to lay amin a gobierno tan amin ya autoridad tan pakayari.+ 25  Ta sikatoy nepeg a manuley bilang ari anggad niiyan la na Dios so amin a kakabusol diad salian to.+ 26  Tan say unor a kabusol, say patey, et paandien.+ 27  Ta “impasakop na Dios ed salian to so amin a bengatla.”+ Balet sanen ibabaga ton ‘impasakop la so amin a bengatla,’+ malinew ya agkaiba so Dios ya angipasakop na amin a bengatla ed sikato.+ 28  Balet sano nipasakop la ed Anak so amin a bengatla, sikaton mismo et manpasakop met la ed Dios ya angipasakop na amin a bengatla ed sikato,+ pian say Dios so magmaliw ya alenleneg a Manuley na amin.+ 29  Ta no andi, antoy gawaen na saramay nababautismoan pian magmaliw ya inaatey?+ No saray inaatey et aglan balot paolien, akin et nababautismoan met ira pian magmaliw ya inaatey? 30  Akin et napepeligro itayo met ed kada oras?*+ 31  Inagew-agew ak a nipapaarap ed ipapatey. On, tua iya a singa ed panlikliket ko ed sikayo, agagi, bilang disipulo nen Kristo Jesus a Katawan tayo. 32  No singa arum a too* et akilaban ak ed saray atap ya ayep diad Efeso,+ antoy nagunggonak ed satan? No agpaolien iray inaatey, sirin “mangan tan oninum tayo, ta nabuas et ompatey tayo.”+ 33  Agkayo palilingo. Say piulop ed mauges et maneral ed maong iran ugali.*+ 34  Pawil kayod dugan panagnonot yo unong ed inkatunong, tan agkayo manggagaway kasalanan, ta saray arum et andiay kakabatan nipaakar ed Dios. Mansasalita ak pian ombaing kayo. 35  Anggaman ontan et walay mangibagan: “Panon a paolien iray inaatey? On, anton klase na laman so niwalad sikara sano paolien ira?”+ 36  Aliwa kan makatunongan a too! Say intanem mo et agnabilay likud no ompatey nin unona. 37  Tan samay intanem mo et aliwan say laman ya ombaleg, noagta ilik labat, balanglan ilik na trigo odino arum nin bukel; 38  balet iikdan itan na Dios na sakey a laman unong ed panliketan to, tan kada sakey ed saray bukel et iikdan to na laman. 39  Agnampapara so amin a laman; dumay laman na katooan, tan dumay laman na ayayep, tan dumay laman na saray manok, tan dumay laman na sira. 40  Tan saray walad tawen et dumay laman da+ ed saray walad dalin;+ balet dumay karakpan na laman na saray walad tawen, tan dumay karakpan na laman na saray walad dalin. 41  Dumay karakpan na agew, tan dumay karakpan na bulan,+ tan dumay karakpan na saray bitewen; diad tua et nandurumaan so karakpan na kada bitewen. 42  Ontan met so kioli na saray inaatey. Intanem itan ed kabubulok; paolien itan ed agkabubulok.+ 43  Intanem itan ed kababaingan; paolien itan ed kagalangan.+ Intanem itan ed kakapuyan; paolien itan ed pakayari.+ 44  Intanem itan a pisikal a laman; paolien itan ya espiritual a laman. No walay pisikal a laman, wala met so espiritual a laman. 45  Kanian nisulat: “Say inmunan too a si Adan et nagmaliw a mabilay a persona.”*+ Say unor ya Adan et nagmaliw ya espiritun mangiiter na bilay.+ 46  Anggaman ontan, say inmuna et aliwan samay espiritual, noagta samay pisikal, insan samay espiritual. 47  Say inmunan too et nanlapud dalin tan gawad dabok;+ say komaduan too et nanlapud tawen.+ 48  Singa samay sakey a gawad dabok, ontan iramay gawad dabok; tan singa samay sakey a nanlapud tawen, ontan iramay walad tawen.+ 49  Tan no panon a kapara tayo imay sakey a pinalsa na Dios manlapud dabok,+ magmaliw itayo met a kapara na samay sakey a nanlapud tawen.+ 50  Balet ibagak iyad sikayo, agagi, a say laman tan dala et agmakatawir ed Panarian na Dios, tan agmet natawir na kabubulok so agkabubulok. 51  Ibagak ed sikayo so sakey a sagradon sekreto: Ag-itayon amin naugip ed patey, balet nauman itayon amin,+ 52  diad sakey a bekta, diad kakirem na mata, legan na unor a trumpeta. Ta ontanol so trumpeta,+ tan saray inaatey et paolien ya agnabulok, tan sikatayoy nauman. 53  Ta saya a nabulok et nepeg a mangisulong na agkabubulok,+ tan saya ya ompatey et nepeg a mangisulong na imortalidad.+ 54  Balet sano isulong la na sayan nabulok so agkabubulok tan isulong la na sayan ompatey so imortalidad, diad satan et nagawa lay salitan nisulat: “Say patey et naakmon la ya anggad angga.”+ 55  “Patey, kawalaay pananalom? Patey, kawalaay ansakisakit a ketket mo?”+ 56  Say maditan ketket a pansesengegan na ipapatey et say kasalanan,+ tan say pakayari na kasalanan et say Ganggan.*+ 57  Balet salamat ed Dios, ta iikdan to itayo na pananalo diad panamegley na Katawan tayon Jesu-Kristo!+ 58  Kanian, inad-arok ya agagi, magmaliw kayon mapekder,+ agnagiing, a naynay a dakel so gagawaen yo+ ed kimey na Katawan, ta amta yo ya aliwan andi-kakanaan so pansasagpot yo+ nipaakar ed Katawan.

Paimanod leksab

Tinawag met a Pedro.
Literal, “unona iran bunga.”
Literal, “unona iran bunga.”
Odino “ed amin a panaon?”
Odino posiblin, “diad panmoria na too.”
Odino “maneral ed maabig iran prinsipyo.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “say Ganggan so mangiiter na pakayari ed kasalanan.”