Unona ed Saray Taga Corinto 8:1-13

  • Nipaakar ed kakanen ya inyapay ed saray idolo (1-13)

    • Saksakey so Dios tayo (5, 6)

8  Natan nipaakar ed kakanen ya inyapay ed saray idolo:+ Amta tayo a walay kakabatan tayon amin.+ Say kakabatan et pansengegan na panagpaatagey, balet say aro et makapabiskeg.+  No iisipen na siopaman a walay amta to nipaakar ed sakey a bengatla, agto ni amtan amin so nepeg ton amtaen nipaakar ed satan.  Balet no say sakey et aaroen toy Dios, sayan too et kabat to.  Natan nipaakar ed pangan na kakanen ya inyapay ed saray idolo, amta tayon anggapoy kakanaan na sakey ya idolo+ diad mundo tan saksakey labat so Dios.+  Ta anggano wala ray tatawagen a dirios, balanglan diad tawen odino diad dalin,+ no panon a dakel so “dirios” tan dakel so “katawan,”  diad tua et saksakey so Dios tayo,+ say Ama,+ a nanlapuan na amin a bengatla tan manbibilay itayo parad sikato;+ tan saksakey so Katawan, si Jesu-Kristo, a diad panamegley to et niwala so amin a bengatla+ tan manbibilay itayo diad panamegley to.  Balet aliwan amin et walaan na onian kakabatan.+ Ingen say arum, lapud mandadayew irad idolo nensaman, sano mamangan ira tan iisipen dan say kakanen da et imbagat ed idolo,+ say makapuy a konsiensia ra et nadudutakan.+  Balet aliwan say kakanen so mangiyapit ed sikatayo ed Dios;+ no ag-itayo mangan, aliwa tayon mas mauges, tan no mangan itayo, aliwa tayon mas maong.+  Balet alwaran yo a say kanepegan yon manpili et agpakagapolan na saramay makapuy.+ 10  Ta no sika a walaay kakabatan et mangakan kad templo na idolo tan nanengneng ka na samay makapuy, agkasi naapektoan so konsiensia to a nitepel to lay mangan na kakanen ya inyapay ed saray idolo? 11  No ontan, say kakabatan mo so pakakaderalan na samay makapuy, say agim, a nisengeg ed sikato et inatey si Kristo.+ 12  Sano mankasalanan kayod saray agagi yo ed onian paraan tan nasugatan yoy makapuy a konsiensia ra,+ mankakasalanan kayod si Kristo. 13  Kanian no say kakanen et pakagapolan na agik, agak lan balot mangan lamet na karne, pian agnagapol ed siak so agik.+

Paimanod leksab