Onlad karga

Onlad saray karga

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

Israel

Saray ugugaw a “nianak a walaan na depekto ya naamtaan la komon nen lukon ni ra” et agla makapandemanda laban ed saray medical authority lapud “inabuloyan iran manbilay,” unong ed report na Haaretz.com. Balet, sarag na saray atateng day mandemanda lapud ta “inabuloyan dan nianak” so ugaw pian makala na bayar parad “kaaruman a gastos diad pamabaleg ed anak ya walay depekto tan saray pankaukolan [to] diad interon bilay to.”

Australia

Diad Australia, 8 ed 10 sanasawa so manlilive-in ni antis a mankasal.

Greece

Ipapanengneng na estatistikan in-release na Greek Ministry of Health ya dinmakel na 40 porsiento so bilang na nambikkel ed Greece legay inmunan limaran bulan na 2011 no ikomparad pareho iran bulan nen 2010. Satan ya inyatagey et kabansag na inggapoy ibabagsak na ekonomya.

United States

Nasasayang so ngalngali 40 porsiento na naakan ed interon bansa, unong ed Natural Resources Defense Council. Singa bilang, tinantya da ya 7 porsiento na saray tanem so agnaaani, 17 porsiento na panangan ya iseserbid saray restawran tan cafeteria so agnanaakan, tan ibabantak na saray pamilya so manga 25 porsiento na sasaliwen dan naakan.

Madagascar

Kakkadiskobre ni labat na sankamelagan a chameleon ed interon mundo. Naromog iyad Madagascar tan say kamelag na satan et 1.1 inches (29 mm). Pigarad sarayan angkekelanting a chameleon et makatoon ed kuko. Lapud nadederal lay ayaman da, sarayan ayayep et ngalngali la naupot.