Onlad karga

Onlad saray karga

 SAY EBAT NA BIBLIA

Pornograpiya

Pornograpiya

Kasin kabusol na Biblia so pornograpiya?

“Siopaman a naynay ya onlilinggis ed sakey a bii tekep na pampilpilalek ed sikato et akikalugoran la ed sikato dia ed puso to.”Mateo 5:28.

NO AKIN YA IMPORTANTIN PANTONGTONGAN

Say pornograpiya et mas popular tan mainomay lan na-access natan nen say nensaman. No labay mon napaliket so Dios tan magmaliw ya maliket so bilay mo, kaukolan mon amtaen no antoy nalilikna to nipaakar ed pornograpiya.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Say pornograpiya et ag-espisipikon binitla na Biblia. Balet siansia nin mikontraan itan ed saray prinsipyoy Biblia.

Singa bilang, prangkan ibabaga na Biblia ya no say lakin walay asawa et “naynay ya onlilinggis ed sakey a bii” ya agto asawa, tan papantasyaen toy mi-sex ed sikato, nayarin mansumpal itan ed adultery odino pikakalugoran. Sayan prinsipyo na Biblia et parad amin, balanglan wala odino anggapoy asawa, a “naynay ya onlilinggis” ed pornograpiya tan manpilpilalek ya miakdol ed agto asawa. Malinew ya say ontan a kagagawa et kabusol na Dios.

 Mauges kasi pornograpiya anggano agka manggaway imoral?

“Patey yo iray kabiangan na laman yo . . . nipaakar ed pilalawanan, karutakan, kagletan ed sekso, makapasakit a pilalek, tan inkaagum.”Colosas 3:5.

NO ANTOY PAPANISIAAN NA TOTOO

Saray arum ya researcher et agmanisian say pornograpiya so mangitonton ed aktual ya panggaway imoral. Balet nibaga kasin mauges lay pambasa tan pambantay na pornograpiya?

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Ibabaga na Biblia ya say “mabanday a panaglurey” et mauges tan imoral. (Efeso 5:3, 4) Agta mas laloy pornograpiya? Natan et kaibad pornograpiya so panvideo ed aktual ya pikakalugoran, homoseksualidad, tan arum ni ran klase na pilalawanan. No say mabanday ya panaglurey et kabusol na Dios, di mas lalod panlikliket ya pambantay na imoral.

Anggad natan et pandedebatian ni na saray researcher no kasin say pornograpiya so sengegan no akin ya gagawaen na totoo so papantasyaen da. Balet malinew ya susuportaan na Biblia so ideya ya say pambantay tan inengneng ni labat ed pornograpiya et makaderal lad espiritualidad tan talagan kabusol na Dios. Oniay simbawa na Biblia: “Patey yo iray kabiangan na laman yo . . . nipaakar ed pilalawanan [tan] kagletan ed sekso.” (Colosas 3:5) Kabaliktaran na satan so gagawaen na saray manbabantay tan onnenengneng ed pornograpiya ta imbes ya sebseban day pampilalek da, padadalangen da ni ingen itan.

Panon mon napaliisay pornograpiya?

“Anap yoy kamaongan, tan aliwan say kaugsan . . . Busol yoy kaugsan, tan aro yoy kamaongan.”Amos 5:14, 15.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Ibabaga na Biblia ya wala ray totoon imoral, buanges, tan matakew ya ayarian day anguman. (1 Corinto 6:9-11) Panon? Inunor day marunong ya simbawa na Salitay Dios. Naaralan dan busolen so mauges.

Naaral mon busolen so pornograpiya no nonoten mon maong iray makapaermen ya pansumpalan na sayan mauges ya bisyo. Diad agano nin impanaral na Utah State University, imbaga ran arum ed saray naadik ed pornograpiya et “nade-depress, labay day manbukbukor, nadederal so relasyon dad arum,” tan arum nin ansakit ya pansumpalan. Sakey ni, singa nipaliwawa la, lapud kabusol na Dios so pornograpiya, wala ni mas mauges ya pansumpalan—iyarawi na satan so totoo ed Dios.

Natulongan itayo na Biblia ya aroen so kamaongan. No naynay tayon babasaen so Biblia, diman tayo lalon napaaralem so panangaro tayod saray prinsipyo to. Ontulong itan ya panangaro pian makpel tayon arawian so pornograpiya tan ipapuso so ibabaga na Biblia: “Agak [mangiyan] na bengatla a kabaglan ed arap na saray matak.”Salmo 101:3.