Onlad karga

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Saray Dinosaur?

Antoy Ibabaga na Biblia Tungkol ed Saray Dinosaur?

Say ebat na Biblia

 Anggapoy direktan nabasa ed Biblia tungkol ed saray dinosaur. Balet, ibabaga na Biblia ya say Dios et ‘pinalsa to so amin a bengatla,’ kanian nibagan kaiba ira ed saray ginawa na Dios. * (Apocalipsis 4:11) Anggano ag-espisipikon binitla iray dinosaur, posiblin kaiba iray dinosaur ed sarayan abitlan klase na pinalsa:

Kasin nan-evolve iray dinosaur ed arum ya ayayep?

 Imbes ya kalkalna ya niwala iray dinosaur lapu kuno ed evolution, ipapanengneng na saray fossil record ya tamtampol irayan niwala. Susuportaan na saya so ibabaga na Biblia ya pinalsa na Dios so amin ya ayayep. Singa bilang, dineskribe na Salmo 146:6 so Dios bilang say “nanggawa na tawen tan dalin, say dayat, tan amin a wadtan.”

Kapigan nambilay iray dinosaur?

 Dineskribe na Biblia ya legan na komalima tan komanem ya agew * na impamalsa, ginawa iray ayayep ed dayat tan ed dalin. (Genesis 1:20-25, 31) Kanian ipapanengneng na Biblia ya talagan nambilay iray dinosaur ed loob na andukey ya panaon.

Kasin dinosaur iray Behemot tan Leviatan?

 Andi. Agsegurado no anton talaga irayan ayayep ya abitlad libro na Job. Mabetbet balet ya ipapasen ya say Behemot et hippopotamus tan say Leviatan et buwaya. Mikonektaan iya ed deskripsion ya nabasa ed Biblia. (Job 40:15-23; 41:1, 14-17, 31) Balet say terminon “Behemot” tan “Leviatan” et agnayarin ontukoy ed saray dinosaur. Imbaga na Dios ed si Job ya obserbaan ton maong irayan ayayep, tan nambilay si Job ed panaon ya abaybayag lan naandi iray dinosaur.​—Job 40:15-23; 41:1, 14-17, 31.

Antoy agawa ed saray dinosaur?

 Anggapoy ibabaga na Biblia no panon ya naandi iray dinosaur. Balet, ibabaga to ya amin a bengatla et apalsa ‘lapud linawa’ na Dios, kanian walay gagala na Dios no akin ya ginawa to iray dinosaur. (Apocalipsis 4:11) Nen asumpal la itan ya gagala, inabuloyan na Dios ya naandi la ray dinosaur.

^ Base ed rekord na saray akotkot ya fossil, talagan nambilay iray dinosaur. Diad tua, ipapanengneng na rekord ya walay panaon ya dakdakel so dinosaur ya nanduruma so klase tan kabaleg da.

^ Diad Biblia, say salitan “agew” et nayarin ontutukoy ed panaon ya onabot na libolibo iran taon.​—Genesis 1:31; 2:1-4; Hebreo 4:4, 11.