Onlad karga

WALA KASI NANDESINYO?

Say Glue na Talumasin

Say Glue na Talumasin

Abayag lan naiimano na saray zoologist so abilidad na saray talumasin ya ompeket ed saray bato, pier, tan barko. Say glue na talumasin et mas mapeket ni nen say dinanman ya glue ya ginawa na too. Balet agano ni labat ya adiskobre no panon ya ompepeket iray talumasin ed saray ambasan pasen.

Nonot mo pa: Base ed saray impanaral, no makalangoy la so kapangiyanak ya talumasin, aralen to nin maong so nanduruman posiblin peketan to antis ya manpili. No akapili lay peketan to, mangipaway itan na duaran substansia. Say unona et say andanglel ya lipid primer ya mangekal na danum ed apili ton peketan. Ontulong met itan ya primer pian ompeket so komaduan substansia ya gawad saray protina ya tatawagen a phosphoproteins.

Manlaok so duaran substansia pian makapawala na mapekepeket a glue ya agnaderal na anggan saray bakterya. Sayan matibay tan mapekepeket ya glue na talumasin et importantin maong lapud ditan la mansiansia ya akapeket legay bilay to.

Saray talumasin, tan say pinabaleg ya itsura na glue na satan

Say proseso no panon ya napapawala so glue na talumasin et mas komplikado ni nen say iisipen na saray scientist. Oniay imbaga na sakey a membro na team ya akadiskobre ed sayan proseso: “Talagan makapadinayew a maong iyan gagawaen na talumasin pian makagawa na glue ya mapekepeket anggano diad ambasan pasen.” Sayan adiskobre da et makatulong ed saray researcher pian makapanggawa na glue ya nausar ed danum, ontan met pian makapanggawa ira na saray panagpeket ya gawad natural iran substansia ya nausar diad medikal a paraan tan ed pan-assemble na saray elektronikon kagawaan.

Antoy nibagam? Kasin say glue na talumasin et produkto na ebolusyon? Odino walay nandesinyo?