Onlad karga

Onlad saray karga

 WALA KASI NANDESINYO?

Say Makapabilib ya Pakadngel na Katydid

Say Makapabilib ya Pakadngel na Katydid

SAY katydid (Copiphora gorgonensis), sakey a klase na duron diad South America, et walaan na saray layag ya ag-onabet ed sakey milimetro so karukey, balet onggagana iratan a singa layag na too. Napick-up na saray layag na sayan insekto iray nanduruman frequency manlapud ararawin lugar. Singa bilang, napandumaan toy tanol na kapara ton katydid tan say ultra sound na kulalatnit ya manaanap na naakan to.

LAYAG NA KATYDID

Nonot mo pa: Saray layag na katydid et walad duaran sali to diad arap. Singa layag na too, say layag na katydid et sarag ton ipick-up so tanol, i-convert, tan analisaey frequency na satan. Balet adiskobre na saray scientist ya walay nikadkaduman organ diad dalem na layag na sayan insektowalay melag ya abot a say itsura to et singa pandukey ya balloon a napnoy likido. Sayan organ a tatawagen ya acoustic vesicle et onggagana a singa cochlea na saray mammal balet ta mas melag iya. Saya so rason no akin ya makapabilib so pakadngel na katydid.

Imbaga nen Professor Daniel Robert na University of Bristol’s School of Biological Sciences diad United Kingdom ya sayan adiskobre et makatulong ed saray engineer pian “makapandisenyo na mas melag tan malinew iran hearing device.” Manisia iray researcher ya makatulong iya ed teknolohiya na ultrasonic engineering diad arapen, tan pati diad imaging system na saray ospital.

Antoy Nibagam? Kasin basta labat la niwala so makapabilib ya pakadngel na katydid lapud ebulosyon? O walay nandesinyod satan?