Onlad karga

Onlad saray karga

WALA KASI NANDESINYO?

Sarag na Cuttlefish so Manguman-uman na Kolor

Sarag na Cuttlefish so Manguman-uman na Kolor

SARAY cuttlefish et sarag dan uman-umanen so kolor da ya miparad saray walad paliber da, kanian mairap iran nanengneng. Base ed sakey ya report, saray cuttlefish “et kabkabat a walaay pigapigaran desinyo na laman tan mapmaples dan napansasalatan.” Panon dan gagawaen itan?

Nonot mo pa: Pian nauman na cuttlefish so kolor to, manguusar itan na espisyal ya selula a walad dalem na katat to a tatawagey chromatophore. Diad saratan ya selula et wala ray singa supot a napno na nanduruman kolor tan apaliberan na angkekelag ya muscle. No manguman la na kolor so cuttlefish, mangiter na signal so utek to pian manpepeketan iray muscle. Insan ompinat iray singa supot tan say karga dan kolor, kanian mapmaples a manguman so kolor tan desinyoy laman na cuttlefish. Gagawaen iya na cuttlefish aliwa labat a pian agnanengneng noagta pian naayat so kaparis to tan makapitalosan.

Saray engineer ed University of Bristol, England, et nanggawa na artipisyal ya katat na cuttlefish. Angiyan ira na saray malimpek tan andeket a goma diad pegley na angkekelag iran device ya pinagka-muscle na cuttlefish. No ikonekta lad koryenti so artipisyal ya katat, ontirampyak tan ompinat iray andeket a goma lapud saray device, kanian ondedeket tan manguuman so kolor na artipisyal ya katat.

Lapud saray a-research nipaakar ed muscle na cuttlefish—a say kuan na engineer a si Jonathan Rossiter et “alenlemek ya muscle a balibali inkagawa to”—makapanggawa la ra na kawes ya magangganon manguman so kolor to. Imbaga nen Rossiter ya nayarian la na too so mansulong na kawes ya inyalig ed cuttlefish pian ag-ira bastabasta nanengneng—odino parad fashion labat.

Antoy nibagam? Kasin say abilidad na cuttlefish a manguman-uman na kolor et lapud ebolusyon? Odino walay nandesinyo?