Onlad karga

Onlad saray karga

 WALA KASI NANDESINYO?

Say Usar na Balbas na Pusa

Say Usar na Balbas na Pusa

SARAY pusa ed abung et mas aktibo no labi. Makakatulong so balbas da pian nalikas iray walad kaliberliber da tan makarel na biktimaen da, lalo no mansirunget la.

Nonot mo pa: Saray balbas na pusa et akapeket ed saray tissue na baog ya walaay nanduruman klase na nerve. Sarayan nerve et sensitibon maong anggano nasiplogan labat na dagem. Bilang resulta, nalikas na saray pusa iray asingger ed sikara anggano agda nanengneng​—kanian makakiwas ira anggano ambilunget.

Lapud sensitibod pressure iray balbas na pusa, uusaren da iratan pian likasen so posisyon tan igagalaw na sakey a bengatla o biktimaen da. Makatulong met iray balbas na pusa pian natantya so kaawang na abot antis iran onloob ditan. Ibabaga na Encyclopædia Britannica ya “say usar na saray balbas na pusa (vibrissae) et agni tanton natalosan; balet, adiskobre ya no putoten iratan, onkapuy so pusa.”

Mandedesinyo iray scientist na robot ya walaan na saray sensor a kapara na balbas na pusa pian makagalaw iray robot anggano wala ray makasbel. Sarayan sensor a tatawagen ya e-whisker et “mausa-usar ed saray application parad advanced robotics, human-machine user interfaces, tan biological applications,” so kuan nen Ali Javey, scientist a manbabangat ed University of California, Berkeley.

Antoy nibagam? Kasin say usar na balbas na pusa et linmesa panamegley na ebolusyon? O walay nandesinyod satan?