Onlad karga

Onlad saray karga

WALA KASI NANDESINYO?

Say Panlaban ed Petang na Silver ya Gilata ed Sahara

Say Panlaban ed Petang na Silver ya Gilata ed Sahara

SAY silver ya gilata ed Sahara (Cataglyphis bombycina) et sakey ed saray kabkabat ya talagan matibay ed petang. No kakkatangan na agew, napipilitan iray kalaban na gilata ya onsirom, pero sayan gilata et ompapaway ed abung to pian mananap na naakan—saray arum ya insekto ya ompapatey ed sobran petang.

[50] μm

Nonot mo pa: Say panlaban ed petang na silver ya gilata et saray espisyal ya bago ed tapew tan gilig na laman to tan say walad bandad silong na laman to ya anggapoy bago. Saray bago ya mangiiter ed gilata na kolor a masileng ya silver, et saray angkekelag ya singa tubo ya pa-triangle. No nengnengen ed microscope, saray duaran walad tapew ya surface na triangle et wala ray kurba to anggad sampot na bago, say walad dalem ya surface et makinis. Walay duaran usar na sayan desinyo. Unona, ag-iya man-absorb na petang ya manlalapud agew. Komadua, makatulong iya pian nabawasan so petang ed laman na gilata ya nanaala tod kaliberliber. Tan lapud desinyo na walad bandad silong na laman to ya anggapoy bago, ag-iya man-absorb na petang ya manlalapud desierto ya kukurongan to. *

[10] μm

Sayan panlaban ed petang na silver ya gilata ed Sahara et ontutulong pian napansiansia to so temperatura na laman to ya mas abeba nen say nasarag na laman to—ya 128.5 degree Fahrenheit (53.6°C). Lapud inkagawa na sayan melmelag ya insekto, saray researcher et manggagawa na espisyal ya coating ya makatulong parad ambetel ya temperatura anggano anggapoy electric fan odino arum nin kagawaan.

Antoy nibagam? Kasin say panlaban ed petang na silver ya gilata ed Sahara et produkto na ebolusyon? Odino walay nandesinyo?

^ par. 4 Sayan gilata et walaan met na espisyal ya protein ed laman to ya agbasbasta natunaw anggano sobray petang, andukey iray bikking to kanian ag-onaabot so laman to ed ampetang ya buer tan maples ya makabatik, tan marundunong ed navigation, kanian amta toy sankapelesan ya rota papawil ed abung to.