Onlad karga

Onlad saray karga

 WALA KASI NANDESINYO?

Say Sekreto na Genggeng Abung

Say Sekreto na Genggeng Abung

SAY genggeng abung ya nanengneng ed America (Parasteatoda tepidariorum) et mamapawalay linat ya no diad padir et mapekepeket balet no diad leksab et mainomay a naaknit. No nadalanan iya na insekto, sayan patit et napinat ya singa spring. Panon a makakapawala iyan genggeng na linat ya parehon mapekepeket tan mainomay ya naaknit?

Scaffolding silk

Nonot mo pa: Ipepeket na sayan genggeng so linat to ed padir o gubida, diad pangilaga to ed mapekepeket a silk ya tatawagey scaffolding disc. Matibay iya kanian nasarag toy puersa na ontitikyab ya insekto. Balet adiskobre na saray researcher ed University of Akron, Ohio, U.S.A. ya baleg so pidumaan na inkadesinyo na saray silk ya akapeket ed leksab, a tatawagey gumfoot disc. Lapud mas daiset so koneksion na saray gumfoot disc no ikomparad scaffolding disc, mas mainomay itan ya naaknit tan napatitan so insekton ondalan ed satan.

Gumfoot silk

Unong ed report ya nanlapud University of Akron, saramay researcher ya akadiskobre ed sayan makapakelaw ya bengatla et “manggagawa la na artipisyal a panagpeket ya aaligen da so marundunong ya paraan na panagdesinyo a singa gagawaen na genggeng abung.” Mailalo iray scientist ya makaimbento ira na panagpeket ya nausar balanglan diad simplin benda odino diad pangipawil ed aputer ya pukel.

Antoy nibagam? Kasin say abilidad na genggeng abung ya makapawalay linat ya mapekepeket balet mainomay met ya naaknit et linmesa lapud ebolusyon? O walay nandesinyod satan?