Onlad karga

Onlad saray karga

Irène Hof Laurenceau: Impaliwawa na Orthopedic Surgeon so Pananisia To

Irène Hof Laurenceau: Impaliwawa na Orthopedic Surgeon so Pananisia To

Panisiaan nen Irène ya say pampapareho na saray parte na laman na nanduruman organismo et onsusuporta ed teoryan ebolusyon. Balet nen nantrabaho ed ospital diad Orthopedic, ginmapon nanduaruwa ed samay papanisiaan to.