Onlad karga

WALA KASI NANDESINYO?

Agbalot Onkupas ya Kolor na Siwit

Agbalot Onkupas ya Kolor na Siwit

Akin et mansiasiansian makolor tan ag-onkukupas so bago na dakel ya klase na siwit, balet saray ginawa na too ya pintura tan kolor na kawes et onkukupas diad ilabas na panaon?