Onlad karga

WALA KASI NANDESINYO?

Say Pakaangob na Aso

Say Pakaangob na Aso

Ibabaga na saray researcher ya sarag ya usaren na saray aso so pakaangob da pian naamtaan da no antoy edad na kapara dan aso, no kasin laki o bii, tan no antoy nalilikna da. Nayari ni ingen ya ipasal iray aso pian naalmo iray bomba tan ilegal iran druga panamegley na pakaangob da. No diad saray totoo, kaslakan et uusaren day pakanengneng da pian amtaen no anto ray walad kaliberliber da, balet saray aso et uusaren day pakaangob da. Singa da uusaren so eleng da pian “manbasa.”

Nonot mo pa: Say pakaangob na aso et nilibolibon beses ya mas maksil nen say pakaangob tayo. Imbaga na U.S. National Institute of Standards and Technology, ya “naangob na aso iray angkekelag a kabiangan na substansia ya inlaok ed arum nin substansia. Sayan makapabilib ya abilidad na aso et nikompara ed toon sarag ton natawayan so kakapat a kutsarita na masamit ya tinunaw ed swimming pool ya say kabaleg to et singa samay uusaren diad Olympics.”

Akin et makmaksil so pakaangob na aso?

  • Ambasa so eleng na aso kanian mainomay ton nasingob iray nanduruman angob.

  • Duara so dadalanan na dagem ed eleng na aso​—say sakey et parad panag-ingas tan say sakey et parad panag-angob. No mansingob so aso, onlay dagem ed parte na abot na eleng to ya kawalaan na saray nerve parad pakaangob.

  • Say parte na eleng na aso ya uusaren ed pakaangob et nayarin 130 sentimetro kuadrado odino mas baleg ni, balet diad too et 5 sentimetro kuadrado labat.

  • Mas dakel na 50 beses so selula na saray nerve parad pakaangob na sakey ya aso no ikompara ed too.

Lapud saratan, sarag na aso ya pambiigan so nanduruman kabiangan na sakey ya komplikadon angob. Singa bilang, ibabaga na arum ya eksperto ya nayarin naangob tayoy sopas, balet say aso et naangob toy amin ya ingredients ya walad sopas.

Ibabaga na saray researcher ed Pine Street Foundation, sakey ya organisasyon na panag-research nipaakar ed cancer, ya lapud pantutulongan na utek tan eleng na aso, nagmaliw itan ya “sakey ed saray sankakomplikadoan ya instrumento ya uusaren parad pakaangob diad interon planeta.” Maniimbento iray scientist na saray elektronikon “eleng” pian naalmo iray bomba, ilegal iran produkto, tan na-detect iray sakit, kaiba lay kanser.

Antoy nibagam? Kasin say pakaangob na aso et produkto na ebolusyon? Odino walay nandesinyo?