Onlad karga

WALA KASI NANDESINYO?

Say Panlinis na Carpenter Ant ed Antenna To

Say Panlinis na Carpenter Ant ed Antenna To

 Importante so kalinisan ed saray insekto pian makatikyab, makasegep, tan nalikas day walad kaliberliber da. Singa bilang, no marutak iray antenna na sakey ya gilata, nairapan ed pananap na dalan to, nairapan ed komunikasyon, tan ed pansagap na angob. Kanian “agka makaromog na marutak ya insekto,” so kuan nen Alexander Hackmann, ya sakey a zoologist. “Walay paraan da pian naekal so dutak ed laman da.”

 Nonot mo pa: Inaral nen Hackmann tan saray kakaiba to so paraan no panon a lilinisan na sakey a klase na carpenter ant (Camponotus rufifemur) iray antenna to. Naamtaan da ya pian naekal na sayan gilata so nanduruman kabaleg na dutak ed antenna to, ipipiklo toy bikking to, insan to idalan ditan so antenna to. Naekal na angkakabaleg ya bago ed bikking to iray angkabaleg ya dutak. Sasagoren balet na angkelag iran bago to iray angkekelag ya dutak. Singa iratan sagaysay ya say kaawang na nanleleetan da et pareho ed saray bago na antenna to. Tan saray sankamelantingan ya dutak​—ya anggad 1/80 na diyametro na buek na too—​et naeekal na mas pino ni iran bago to.

 Bantayan no panon ya lilinisan na carpenter ant iray antenna to

 Manisia si Hackmann tan say team to ya napinabangan ed industriya iyan paraan na sayan gilata ed panaglinis toy antenna to. Singa bilang, nausar iyan paraan pian napansiansia ya malinis so panaggawa na saray angkekelanting ya electronic component tan semiconductor, ya nayarin naderal a tampol no walay melmelag labat a dutak.

 Antoy nibagam: Kasin say paraan na panaglinis na carpenter ant et lapud ebolusyon? Odino wala kasi nandesinyo?