Onlad karga

Ebolusyon o Walay Amalsa

Say Niyamot a Katuaan Nipaakar ed Impamalsa

Kasin mitunosan so salaysay na Biblia nipaakar ed impamalsa ed ibabaga na science?

Ibaga na Saray Kabataan No Akin ya Manisia Rad Dios

Diad sayan taloran-minuton video, ipaliwawa na saray tinedyer no antoy akakombinse ed sikara ya walay Dios ya nanggawa ed amin a bengatla.

Ipapanengneng na Saray Makapakelaw ya Palsa so Gloria na Dios

No nengnengen tayon maong so inkadesinyo na saray palsa ed kaliberliber tayo, natebek tayo ray kualidad na Amalsa tan onapit tayo ed sikato.

Say Mabilay a Planeta

Anggapo komoy bilay diad dalin no aliwan lapud saramay nantutumbokan ya ibabaga ran “nibanbana” ya agawa. Kasin nibanbana ya talaga iraya o walay nandesinyo?

Makapakelaw ya Elemento

Anggapo lay elemento ya mas kakkaukolan nen say saya. Anto itan, tan akin et importantin maong itan?

Walay Nanggawa o Ebolusyon Labat?—Part 1: Akin et Dapat Mon Panisiaan so Dios?

Kasin labay mon naaruman so kompiyansam no ipaliwawam no akin ya manisia ka ed Dios? Amtaen iray tips no panon kan onebat no walay mankuestion ed papanisiaan mo.

Dapat Ko Kasin Panisiaan so Ebolusyon?

Anton talagay dapat mon panisiaan?