Onlad karga

Onlad saray karga

 WALA KASI NANDESINYO?

Panga na Buwaya

Panga na Buwaya

DIAD amin ya ayep, asukat na instrumento ya say buwaya so sankabiskegay ketket to. Singa bilang, say buwayan manaayam ed dayat odino diad maasin ya danum ya asingger ed Australia et mamitlon beses ya mas mabiskeg so ketket to nen say leon odino tigre. Balet, makapakelkelaw ta sensitibo so pakalikas na panga na buwaya—mas sensitibo ni nen say nguroy gamet na too. Akin kasi et ontan anta makapal so katat na buwaya?

Say panga na buwaya et napnoy nilibon organ parad pakalikna. Kayarin inaral na researcher ya si Duncan Leitch, imbaga to: “Ompapaway ed abot na bungo to so kada nguroy nerve.” Lapud onian desinyo to, naproprotektaan iray nerve fiber ed panga balet siansian makmaksil so pakalikas to kanian diad arum ya parte et agla nasukat na instrumento. Lapud satan, napambiigan na buwaya no kasin say walad sangi to et naakan odino dutak. Atan met so rason no akin ya ag-aksidentin nagatgat na inan buwaya so kapampusnak ya aawiten tod sangi to. Makapakelkelaw anta say panga na buwaya et mabisbiskeg, sensitibo balet.

Antoy nibagam? Kasin say panga na buwaya et linmesa lapud ebolusyon? O walay nandesinyod satan?