Onlad karga

Onlad saray karga

ONLIING! No. 1 2023 | Makaligtas Kasi so Planeta Tayo?—Walay Pag-asa

Agmo la kailangan so magmaliw ya scientist pian naamtaan ya napepeligro lay planeta tayo. Grabe la so polusyon ed danum, dayat, katakelan, tan anggan say dagem ya susungapen tayo. Makaligtas kasi so planeta tayo? Amtaen no akin ya segurado tayo ya walay pag-asa.

 

Nainum ya Danum

Anto ran natural ya proseso so makakatulong pian agnaupot so suplay na danum?

Saray Dayat

Nasolusyonan ni kasi so polusyon ed dayat?

Katakelan

Diad agano ni labat, antoy naobserbaan na saray ecologist diad saray pasen ya binabatang iray kakiewan?

Dagem

Say polusyon ed dagem et delikado ed saray mabilay ya pinalsa diad planetan Dalin. Anto ray natural ya cycle ya ginawa na Dios pian nalinisan so dagem ya susungapen tayo?

Impromisa na Dios ya Makaligtas so Planeta Tayo

Akin et manisia tayo ya makaligtas so dalin tan ondakep ni ingen?

Diad Sayan Isyu na Onliing!

Basaen iray artikulo ya mangipapaliwawa no anto lay nagagawa ed planeta tayo tan no akin ya walay pag-asa.