Onlad karga

Onlad saray karga

MAKALIGTAS KASI SO PLANETA TAYO?

Dagem

Dagem

KAILANGAN tayoy dagem, aliwa labat pian makaingas tayo. Imbes, proprotektaan met na dagem so planeta tayo ed delikadon radiation na agew. No anggapoy dagem, ombagsak so temperatura ed interon mundo, tan onyelo so kaliberliber.

Anto Lay Nagagawa ed Dagem?

Say polusyon ed dagem et delikado ed saray mabilay ya pinalsa ed planetan Dalin. One percent labat so makakasungap na malinis ya dagem ya pinmasa ed standard na World Health Organization.

Say polusyon ed dagem et pakalaay problema ed kakaingas, lung cancer, tan sakit ed puso. Lapud polusyon ed dagem, manga 7,000,000 so ompapatey kada taon.

Say Planeta Tayo​—Ginawan Naapiger Toy Sarili To

Sarag na planeta tayo ya pansiansiaen ya malinis so dagem ya susungapen na amin ya mabilay. Satan ya natural ya proseso et nagawaan labat na planeta tayo no asikasoen na totoo so kalikasan tan iwasan so graben polusyon. Nia ray pigaran alimbawa.

  • Amta tayo ya susungapen na saray kakiewan so carbon dioxide manlapud dagem. Pero daiset so makaamta ya saray kiew ya mangrove ya ontutubod gilig na saray dayat tan ilog et mas ni so nagagawaan da. Sarayan mangrove et manga limaran beses ya mas dakel so nasusungap dan carbon dioxide nen saray kiew ed katakelan.

  • Diad agano ni ran impanaral, naamtaan ya wala ray angkabaleg ya algae, ya singa say kelp, ya agda labat susungapen iray carbon dioxide ed atmospera noagta ilelereg da met iratan ed dayat. Saray singa bulong ya blade na kelp et walay bladder da ya napnoy gas kanian sarag day manletletaw anggan diad arawi. No wala la rad pegley na dayat, omputok so bladder da, tan sarayan kelp ya napno na carbon dioxide et onlereg anggad datal na dayat. Tan ditan la nikotkot ed dakel iran taon.

  • Legan na COVID-19 lockdown, apatunayan tayo so abilidad na atmospera ya linisan so marutak ya dagem. Nen 2020, halos ag-inusar iray pabrika tan luluganan ed interon mundo kanian mapmaples ya alinisan so dagem. Base ed “2020 World Air Quality Report,” imbaga na masulok ya 80 percent ed saray bansa ya kaiba ed survey ya alinisan so dagem ag-abayag kayarin impatupad so lockdown.

No Anto La ray Ginawan Solusyon

Makatulong so pambisikleta pian nabawasay polusyon ed dagem

Tuloytuloy ya babagaan na gobierno iray pabrika pian nabawasan so polusyon ed dagem. Agmet ontutunda iray scientist ya mananap na balo iran paraan pian nasolusyonay problemad polusyon. Singa bilang, walay sakey ya proseso ya uusaren da ray bakterya pian gawaen ya agmakasamal iray kemikal. Ontan met, hihikayaten na saray eksperto iray totoo ya manakar odino manbisikleta la imbes ya manluganan, tan mananap na paraan pian nabawasan so uusaren dan kuryente ed abung.

Mangiiter so arum ya gobierno ed saray sakop da na moderno iran stove pian nabawasay polusyon ed dagem, pero dakel nin siansia iray anggapoy ontan ya lutoan

Pero mas ni so kailangan, ya singa nanengneng ed pinan-iiban report nen 2022 na saray internasyonal ya ahensia kaiba lay World Health Organization tan World Bank.

Imbaga ed satan a report ya nen 2020, manga kakatlo na populasyon ed interon mundo so manguusar na saray mangaarum na polusyon ed dagem no manluluto ira. Diad dakel iran lugar, daiset iray totoo ya makasaliw na moderno iran stove odino lutoan ya agmangarum na polusyon ed dagem.

Walay Pag-asa​—No Antoy Ibabaga na Biblia

“Oniay inkuan na tuan Dios a Jehova, say Manamalsa na katawenan tan . . . say angitarya ed dalin tan ed amin a bengatlan wadtan, say angiter na linawa ed saray totoo.”​—Isaias 42:5.

Ginawa na Dios so dagem ya susungapen tayo tan saray natural ya cycle ya manlilinis ed dagem. Sakey ni, anggapoy limitasyon na pakayari to tan inar-aro to ray totoo. Kanian duga labat sirin ya panisiaan tayo ya ekalen to so polusyon ed dagem. Nengnengen so artikulo ya “Impromisa na Dios ya Makaligtas so Planeta Tayo.”