Onlad karga

Onlad saray karga

Georgette Douwma/Stone via Getty Images

MAKALIGTAS KASI SO PLANETA TAYO?

Saray Dayat

Saray Dayat

AGLABAT manlalapud saray dayat so dakel ed saray naakan tayo noagta naala met ditan iray ingredient ya uusaren pian makapanggawa na saray tambal. Manlalapu met ed saray dayat so masulok ya kapalduan porsiento na oxygen ed interon mundo tan sesepsepen da iray delikadon carbon gas. Sakey ni, babalansien met na saray dayat so klima tayo.

Anto Lay Nagagawa ed Saray Dayat?

Dederalen na climate change iray coral reef, shellfish, tan arum ni ran mabilay ya pinalsa ed dayat. Ibabaga na saray scientist ya no agnasambot, diad onsublay ya 30 taon et nayarin ompatey so halos amin ya coral reef ya panaayaman tan pangaalaan na naakan na manga kakapat na amin ya mabilay a pinalsa ed dayat.

Base ed estimate na saray eksperto, manga 90 percent na saray manok ya mamangay sira so nayarin makakapangan na plastic, tan lapud sarayan plastic et minilyon ya ayayep ed dayat so ompapatey kada taon.

“Agtayo la naaasikaso iray dayat,” so imbaga na UN Secretary-General António Guterres nen 2022, “kanian natan problema tayo ta nadederal la iratan.”

Say Planeta Tayo​—Ginawan Naapiger Toy Sarili To

Saray dayat tan saray mabilay ya wadtan et ginawan sarag day mansiansian malinis tan healthy basta anggapoy graben polusyon. Impaliwawa na libron Regeneration: Ending the Climate Crisis in One Generation ya no agdudutakan na totoo so dayat “sarasarag ton apigeren tan linisan so sarili to.” Imanoen iray pigaran alimbawa:

  • Saray angkekelag ya organismo ya tatawagey phytoplankton et sesepsepen tan titiponen da so carbon dioxide—ayan gas so number one ya sengegan na global warming. Say karakel na carbon dioxide ya natitipon na saray phytoplankton et ngalngali mipara ed karakel na carbon dioxide ya natitipon na amin ya kakiewan, dika, tan arum nin tanaman diad planetan Dalin.

  • Kakanen na saray bakterya so katat tan sabit na saray inatey ya sira ya nayarin manutak ed dayat. Insan sarayan bakterya et kanen na arum nin pinalsa ed dayat. Lapud saya, “mansiasiansian malinis tan malinew so dayat,” so imbaga na Smithsonian Institution Ocean Portal.

  • Uusaren na dakel ya sira so digestive system da pian gawaen ya alkaline so acidic ya danum na dayat​—ya nayarin maneral ed saray coral, shellfish, tan arum ni ran pinalsa ed dayat.

No Anto La ray Ginawan Solusyon

No mangusar tayo na reusable iran bag tan aliwan disposable ya kargaay danum, makatulong tayo pian nabawasan iray plastic ya ibabantak ed dayat

No anggapoy basuran ibantak tayod dayat, anggapoy kailangan tayon linisan. Kanian hihikayaten itayo na saray eksperto ya mangusar na saray bag, gamit, odino pananginan ya aliwan disposable, nen say plastic ya maminpinsan labat ya usaren tan ibantak la.

Pero mas ni so kailangan. Diad agano ni, diad loob na sakey taon et walay environmental organization ya akakolekta na 9,200 tonelada na basura ya imbantak ed dayat diad 112 ya bansa. Pero, dagdaiset ya maong itan kompara ed amin ya basura ya ibabantak ed dayat kada taon.

Base ed report na National Geographic, “say acid [ya wala ed saray dayat] et nayarin permanente la.” Saray pinalsa ed dayat et “agda la nasabaan ya linisan so dayat lapud karakel na fossil fuel ya gagamiten na totoo.”

Walay Pag-asa​—No Antoy Ibabaga na Biblia

“Say dalin et napno na saray ginawam. Wadtan so dayat ya araldalem tan maawa-awang, a kawalaan na agnabilang a mabilay a bengatla, saray angkekelag tan angkakabaleg.”​—Salmo 104:24, 25.

Ginawa na Amalsa iray dayat ya sarag dan linisan so sarili ra. Nonot mo pa: Lapud say Amalsa so nanggawa ed saray dayat tan amin ya mabilay ya pinalsa ditan, di sarasarag to met ya apigeren so deral ya ginawa na totoo ed satan. Nengnengen so artikulo ya “Impromisa na Dios ya Makaligtas so Planeta Tayo,” diad pahina 15.