Onlad karga

Onlad saray karga

Xuanyu Han/Moment via Getty Images

Diad Sayan Isyu na Onliing!

Diad Sayan Isyu na Onliing!

Napepeligro so planetan Dalin.

Makaligtas kasi so planeta tayo odino naderal kaiba itayo? Basaen iray artikulo ya akalista dia, tan amtaen no anto lay nagagawa ed planeta tayo tan no kasin walay pag-asa.

Antoy nagawa ed

  • Nainum ya danum?

  • Saray Dayat?

  • Katakelan?

  • Dagem?