Onlad karga

Onlad saray karga

Oleh_Slobodeniuk/E+ via Getty Images

Impromisa na Dios ya Makaligtas so Planeta Tayo

Impromisa na Dios ya Makaligtas so Planeta Tayo

“Say planetan Dalin et mas matibay nen say iisipen tayo.”

Atan so apatunayan na sakey ya internasyonal ya team na researcher nen inaral da so tungkol ed climate change. Satan ya naamtaan na saray researcher so lalon mankombinsi ed sika ya inar-aro itayo na Amalsa ta dakel so ginawa Ton natural iran proseso pian naapiger na planeta tayo so sarili to.

Pero lapud graben polusyon ya gagawaen na totoo, mas ni nen saray natural iran proseso so kailangan na planeta tayo pian naapiger so sarili to. Akin et makapantiwala tayo ya solusyonan iya na Dios?

Imanoen iray teksto ed kahon ya mamapaseguro ed sikatayo ya say planetan Dalin et makaligtas tan ondakep ni.

  • Ginawa na Dios so planeta tayo. “Diad gapo et pinalsa na Dios so tawen tan say dalin.”​—Genesis 1:1

  • Say Dios so akanggawa ed planeta tayo. “Si Jehova a so akanggawa ed dalin tan amin a wadtan.”​—Salmo 24:1

  • Ginawa na Dios so planeta tayo ya matibay. “Inletneg moy dalin diad saray pundasyon to; ag-itan nagalaw diad pasen to ya anggad angga.”—Salmo 104:5

  • Impromisa na Dios ya napanayaman so dalin ya anggad angga. “Say tuan Dios, say amorma tan amalsa ed dalin, . . . agto pinalsa ya andiay gagala, noagta ginawa ton panayaman.”​—Isaias 45:18

  • Impromisa na Dios ya saray totoo et manbilay ya anggapoy anggaan ed planeta tayo. “Saray matunong et tawiren day dalin, tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.”​—Salmo 37:29

Ginawa na Dios so planeta tayo pian na-enjoy tayoy manbilay dia, pero diad paraan ya agtayo iya naderal. Ipapasakbay na Biblia ya diad dugan panaon, panganggaen nen Jehova a Dios so pangaabuso tan inkasakim na totoo ya sengegan na pakakaderal na planeta tayo.​—Apocalipsis 11:18

Insan ipropromisa na Biblia ya gawaen na Dios a malinis tan marakdakep ya paraiso so planeta tayo tan “peneken to so pirawat na balang mabilay.​—Salmo 145:16

a Jehova so ngaran na Dios.​—Salmo 83:18.