Onlad karga

Akin et Tinawag ya Anak na Dios si Jesus?

Akin et Tinawag ya Anak na Dios si Jesus?

Say ebat na Biblia

 Diad Biblia, lanang ya natatawag si Jesus bilang “Anak na Dios.” (Juan 1:49) Ipapanengneng na salitan “Anak na Dios” ya say Dios so Amalsa, o nanlapuan, na amin ya pinalsa, kaiba lay Jesus. (Salmo 36:9; Apocalipsis 4:11) Ag-ibabangat na Biblia ya say Dios et nagmaliw a literal ya ama na sakey ya ugaw, ya mipara ed panaanak na saray totoo.

 Atawag met iray anghel ya “ananak na tuan Dios.” (Job 1:6) Tan ibabaga met na Biblia ya say unonan too, si Adan, et “anak na Dios.” (Lucas 3:38) Balet lapud si Jesus so unonan pinalsa na Dios tan sikato labat so direktan pinalsa to, ibabaga na Biblia ya si Jesus so sankaimportantian ya Anak na Dios.

 Kasin nambilay la ed tawen si Jesus antis ya inyanak diad dalin?

 On. Si Jesus et sakey ya anghel ed tawen antis ya inyanak diad dalin bilang sakey a too. Imbagan mismo nen Jesus: “Linmeksab ak manlapud tawen.”​—Juan 6:38; 8:23.

 Si Jesus so unonan pinalsa na Dios, antis ya apalsa so arum ni ran bengatla. Onia so ibabaga na Biblia tungkol ed si Jesus:

  •   “Sikato so . . . panguloan na amin a pinalsa.”​—Colosas 1:15.

  •   Sikato so “gapoan na impamalsa na Dios.”​—Apocalipsis 3:14.

 Diad si Jesus asumpal imay propesiya ya “say inkiwala to et nensaman nin panaon, manlapud saray agew nensaman.”​—Miqueas 5:2; Mateo 2:4-6.

 Antoy gagawaen nen Jesus nensaman antis ya linma diad dalin?

 Walay atagey a posisyon to ed tawen. Tinukoy nen Jesus iyan posisyon to nen nampikasi: “Ama, igloriam ak . . . singa ed samay gloria a walad siak sanen wala ak ed abay mo antis ya apalsa so mundo.”​—Juan 17:5.

 Tinulongan to so Ama to diad impanggawa na amin a bengatla. Kaiba na Dios si Jesus “bilang marundunong a komikimey.” (Proverbio 8:30) Ibabaga na Biblia nipaakar ed si Jesus: “Panamegley to et apalsa so amin ni ran bengatlan walad tawen tan walad dalin.”​—Colosas 1:16.

 Inusar na Dios si Jesus nen pinalsa to iray amin a bengatla. Kaiba ed saratan ya pinalsa iray anghel tan say uniberso. (Apocalipsis 5:11) Nikompara so impantulongan na Dios tan si Jesus ed sakey ya architect tan managpaalagey. Say architect so manggawa na plano no anto so desinyo; tumboken na managpaalagey so plano pian nagawa so bilding.

 Sikatoy nanlingkor bilang say Salita. Antis ya nambilay si Jesus diad dalin, ibabaga na Biblia ya si Jesus so “Salita.” (Juan 1:1) Malinew ya inusar na Dios so Anak to pian ipasabi iray impormasyon tan instruksion ed arum ya anghel.

 Nayarin si Jesus met so ibabaki na Dios ya mitongtong ed saray totoo diad dalin. Mapatnag ya inusar na Dios si Jesus, bilang say Salita, nen angiter na instruksion ed si Adan tan Eva dia ed Hardin na Eden. (Genesis 2:16, 17) Posiblin si Jesus met so anghel ya angigiya ed saray Israelita nensaman diad desierto tan sikato imay anghel ya nepeg dan unoren so boses to.​—Exodo 23:20-23. a

a Likud ed Salita, inusar met na Dios so arum ni ran anghel no walay labay ton ipasabi. Singa bilang, likud ed Panguloan ya Anak to, inusar na Dios so arum nin anghel pian iter so Ganggan ed saray Israelita nensaman.​—Gawa 7:53; Galacia 3:19; Hebreo 2:2, 3.