Onlad karga

Saray Agano nin Pinmaway ed Home Page

 

Antoy Ibabaga na Biblia ed Depresyon?

Amtaen no akin ya wala ray nadi-depress tan panon ya makatulong so Biblia pian nalabanan moy negatibon liknaan.

Say Istorya nen Abraham

Bantayan so mabilabilay ya istorya na Biblia nipaakar ed si Abraham, tan amtaen no akin ya tinawag na Dios ya kaaro to.

 

Naekal so Pambubusolan!

Panon ya nagawa itan? Amtaen so ebat diad sayan isyu na Say Panag-bantayan.

 

Nalabanan Moy Ermen no Tulongan Moy Arum

Makatulong so bilin na Biblia.

 

Antoy Ibabaga na Biblia Nipaakar ed Aborsion?

Kapigan onggagapo so bilay na too? Kasin perdonaen ni na Dios so siopaman ya nampaekal?

Protektaan Moy Sarilim ed Saray Aliwan Tuan Impormasyon

Saray balitan alaokan na palson impormasyon, aliwan tua, tan saray conspiracy theory et ondadakel tan makapuy so epekto na saratan ed sika.

Kasin Dedengelen na Dios Iray Pikakasi Tayo?

Ipapaseguro na Biblia ya dedengelen itayo na Dios no manpipikasi tayo diad dugan paraan.

Natulongan Ka na Impansakripisyo nen Jesus

Amtaen so duaran importantin nagawaan mo.

 

Patundaen nen Jesus so Krimen

Panon tayon nipanengneng ya talagan misalsalamat tayo ed amin ya ginawa nen Jesus parad sikatayo, tan ed saray gawaen to ni labat?

Ekalen nen Jesus so Irap na Bilay

Panon tayon nipanengneng ya talagan misalsalamat tayo ed amin ya ginawa nen Jesus parad sikatayo tan saray gawaen to ni labat?

Patundaen nen Jesus so Guerra

Panon tayon nipanengneng ya talagan misalsalamat tayo ed amin ya ginawa nen Jesus parad sikatayo tan saray gawaen to ni labat?

Trilyon ya Dolyar so Naupot ed Guerra

Pero panon kabili so talagan abalang?

 

Nalabanan Moy Ermen Mo No Mikaaro Ka

Panon ya makatulong so Biblia?

 

Asingger Lay Mas Marakep a Mundo

Ibabaga na Biblia no antoy klase na bilay ditan.

 

No Panon Mon Nasarag so Stress

Ondadakel so lapuan na stress. Balet, siansian dakel so nagawaan mo pian nasarag itan.

Say Pananap ed Katuaan

Naromog ed Biblia iray napantiwalaan ya ebat ed saray importantin tepet ed bilay.

Antoy Mangiter ed Sika na Maong ya Bilay ed Arapen?

Kasin say atagey ya edukasyon, kuarta, odino arum ni? Amtaen ed sayan isyu na Say Panag-bantayan.

 

Akin et Maniirap Itayo?

No naamtaan moy katuaan, mas naligliwa ka no walay onsabin trahedya.