Onlad karga

Anto so Panarian na Dios?

Anto so Panarian na Dios?

Say ebat na Biblia

 Say Panarian na Dios et tuan gobierno ya inletneg nen Jehova a Dios. Diad Biblia, say “Panarian na Dios” et tatawagen met ya “Panarian na tawen,” lapud manuuley itan ed tawen. (Marcos 1:14, 15; Mateo 4:17) Dakel so pamparehoan na satan ed saray gobierno na too, pero mas superyor itan ed amin ya paraan.

  •   Manuley. Tinuro na Dios si Jesu-Kristo bilang Ari ed Panarian tan inikdan toy mas baleg ya autoridad nen say siopaman ya toon manuley. (Mateo 28:18) Uusaren nen Jesus iyan pakayari parad kamaongan labat, lapud apruebaan to la ya sikatoy napanmatalkan tan mapangasin Lider. (Mateo 4:23; Marcos 1:40, 41; 6:31-34; Lucas 7:11-17) Diad panangiwanwan na Dios, amili si Jesus na saray totoo ya nakaiba to ed tawen manlapud amin ya nasyon pian “manuley ira bilang arari ed dalin.”​—Apocalipsis 5:9, 10.

  •   Kabayag na uley. Aliwan singa saray gobierno na totoo ya mansalat-salat, say Panarian na Dios et “agbalot naderal.”—Daniel 2:44.

  •   Sakop. Siopaman ya gagawaen toy pagagawa na Dios et nayarin magmaliw ya sakop na Panarian na Dios, anggan antoy nanlapuan ton lahi odino anggan iner niyanak.​—Gawa 10:34, 35.

  •   Ganggan. Saray ganggan (odino ley) na Panarian na Dios et agto labat ibabawal iray makapuy ya ugali. Ontulong iratan ed saray sakop to pian magmaliw ya maong so ugali da. Singa bilang, ibabaga na Biblia: “‘Arom si Jehova a Dios mo ed interon pusom tan interon kamarerwam tan interon nonot mo.’ Saya so sankaimportantian tan unonan ganggan. Say komadua a mipadpara ed saya: ‘Arom so kaparam a too a singa ed sikan dili.’” (Mateo 22:37-39) Say panangaro ed Dios tan kaparan too so mamakiwas ed saray sakop na Panarian pian manggawa na kamaongan ed arum.

  •   Edukasyon. Say Panarian na Dios et aglabat manggagawa na atagey iran estandarte parad saray sakop to, noagta ibabangat met na satan iray totoo no panon dan natumbok iratan ya estandarte.​—Isaias 48:17, 18.

  •   Misyon. Say Panarian na Dios et agto payayamanen iray manuley to kasalat na panirap na saray sakop to. Imbes, sumpalen na satan so linawa na Dios, kaiba lay impromisa to ya saramay mangaaro ed sikato et manbilay na andi-anggaan diad paraison dalin.​—Isaias 35:1, 5, 6; Mateo 6:10; Apocalipsis 21:1-4.