Salmo 7:1-17

  • Si Jehova et matunong ya Ukom

    • “Ukom mo ak pa, O Jehova” (8)

Tagleey* nen David a kinansion tod si Jehova nipaakar ed saray imbaga nen Cus a Benjaminita. 7  O Jehova a Dios ko, sika so pansasalimbengan ko.+Iyagel mo ak pa ed amin a mamapasegsegang ed siak tan iliktar mo ak.+   No andi et bingbingkasen da ak* a singa gagawaen na leon,+Tan alaen da ak tan anggapoy mangiliktar ed siak.   O Jehova a Dios ko, no siak so akankasalanan ed saya,No walay ginawak ya ag-inkahustisya,   No nanggawa ak na mauges ed samay manggagaway maong ed siak,+Odino sinamsaman kon anggapoy makasengeg so kabusol ko,*   Pausilan tan paerel mo ak* ed kalaban ko;Paulyan mon gatin-gatinan to ak* diad dalinTan paandien toy kagalangan ko diad dabok. (Selah)   O Jehova, alagey ka lapud sanok mo;Talindeg ka sumpad saramay onsasanok a kakabusol ko;+Bangon ka parad siak, tan iganggan mon nagaway hustisya.+   Paulyan mon paliberan ka na saray nasyon;Tan manlapud tagey et onkiwas ka sumpad sikara.   Si Jehova so mansentensia ed totoo.+Ukom mo ak pa, O Jehova, unong ed inkatunong koTan unong ed integridad ko.+   Panganggam komon iray gagawaen na mauges.Balet say matunong et pagmaliw mon maligen,+Ta sikay matunong a Dios+ a manuusisa ed saray puso+ tan sankaaraleman ya emosyon.*+ 10  Say Dios so samper ko,+ say Manangiliktar na saramay maptek-impanpuso.+ 11  Say Dios et matunong ya Ukom,+Tan inagew-agew ton iyaabawag iray panangukom to. 12  No agmagbabawi so sakey a too,+ iyubol na Dios so espada to;+Pinaten toy pana to, tan ipuntirya to.+ 13  Iparaan to ray makapatey ya armas to;Ipuntirya to ray mandarlang a pana to.+ 14  Nengneng mo may nanlukon na kaugsan;Sikatoy nannginew na gulo tan angiyanak na katilaan.+ 15  Sikatoy nankotkot na abot tan pinaaralem to,Balet sikatoy napelag ed mismon abot a ginawa to.+ 16  Say gulon ginawa to et ompawil ed mismon ulo to;+Say inkaruksa to et ondapod toktok na ulo to. 17  Idayew koy Jehova lapud inkahustisya to;+Kansionan ko na panangidayew so* ngaran nen Jehova,+ say Sankatagyan a Dios.+

Paimanod leksab

Odino “Kansion parad paneermen.”
Odino “so kamarerwak.”
Odino posiblin, “Balet ta pinaulyan ko labat imay onsusumpad siak ya anggapoy makasengeg.”
Odino “so kamarerwak.”
Literal, “so bilay ko.”
Odino “a manusubok ed saray puso tan bato.”
Odino “Mantogtog tan mangansion ak parad.”