Salmo 56:1-13

  • Pikakasi sano papasegsegangen

    • “Say Dios so panmamatalekan ko” (4)

    • ‘Saray luak ed katat a pananginan mo’ (8)

    • “Antoy nagawaan na too ed siak?” (4, 11)

Parad direktor; diad “Say Mareen a Malapati a Walad Arawi.” Salmo nen David. Miktam.* Sanen sikatoy inerel na saray Filisteo diad Gat.+ 56  Kasian mo ak, O Dios, ta aatakien ak na too. Inagew-agew da ak a lalabanan tan papairapen.   Inagew-agew ak ya aatakien na saray kalaban ko;Dakel iray malaslastog a milalaban ed siak.   Sano natatakot ak,+ manmatalek ak ed sika.+   Say Dios—ya irarayew koy salita to—Say Dios so panmamatalekan ko; agak antakot. Antoy nagawaan na too* ed siak?+   Inagew-agew da ak a sasakitan;Puro pankaugsan ko so nononoten da.+   Onaamot ira pian atakien ak;Babantayan day kada kupbang ko,+A manatalaran ira pian paandien da so bilay ko.*+   Ipulisay mo pa ra lapud kaugsan da. Dusam pa ray nasyon, O Dios, lapud sanok mo.+   Susubaybayan mo so panaamot-amot ko.+ Tipon mo pa ray luak ed katat a pananginan mo.+ Agta akasulat iratan ed librom?+   Onatras iray kabusol ko sano onkerew ak na tulong ed sika.+ Matalek ak ed saya: say Dios et walad dapag ko.+ 10  Say Dios—ya irarayew koy salita to—Si Jehova—ya irarayew koy salita to— 11  Say Dios so panmamatalekan ko; agak antakot.+ Antoy nagawaan na too ed siak?+ 12  Nepeg kon sumpalen iray sipan kod sika, O Dios;+Mangiyapay ak ed sika na saray balikas na pisasalamat.+ 13  Ta inliktar mo ak* ed ipapatey,+Tan agmo pinaulyan a natiror so salik,+Pian diad arapan na Dios et makapanakar ak a nasisinagay liwawa na bilay.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “laman.”
Odino “so kamarerwak.”
Odino “so kamarerwak.”