Salmo 118:1-29

  • Pisasalamat lapud impanalo nen Jehova

    • ‘Tinmawag ak ed si Jah, tan inebatan to ak’ (5)

    • “Si Jehova et walad abay ko” (6, 7)

    • Say baton impulisay et magmaliw a manunan bato ed suyok (22)

    • ‘Samay onsasabi diad ngaran nen Jehova’ (26)

118  Misalamat kayod si Jehova, ta sikatoy maomaong;+Say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.   Ibaga komon natan na Israel: “Say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.”   Ibaga komon natan na saramay walad sankaabungan nen Aaron: “Say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.”   Ibaga komon natan na saramay ontatakot ed si Jehova: “Say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.”   Tinmawag ak ed si Jah* sanen nagogonigon ak;Inmebat si Jah tan inyakar to ak ed maligen a pasen.*+   Si Jehova et walad abay ko; agak ontakot.+ Antoy nagawaan na too ed siak?+   Si Jehova et walad abay ko bilang mananulong ko;*+Nanengneng koy pakatalo na saramay mamubusol ed siak.+   Mas maong so manpasalimbeng ed si JehovaNen say manmatalek ed totoo.+   Mas maong so manpasalimbeng ed si JehovaNen say manmatalek ed saray prinsipe.+ 10  Pinaliberan ak na amin a nasyon,Balet diad ngaran nen JehovaEt naamper ko ra.+ 11  Pinaliberan da ak, on, apaliberan ak ed amin a pasen,Ingen ta diad ngaran nen JehovaEt naamper ko ra. 12  Inambungalan da ak a singa ra bayaong,Balet naandi ran tampol a singa kapeles na inkaandi na apoy ed sabisabit. Diad ngaran nen JehovaEt naamper ko ra.+ 13  Intulak ak a maksil* pian natumba ak,Balet tinulongan ak nen Jehova. 14  Si Jah so panag-amotan ko tan say biskeg ko,Tan sikatoy nagmaliw a manangiliktar ko.+ 15  Narerengel so tanol na panliliket tan kililiktar*Manlapud saray tolda na matunong. Say kawanan a lima nen Jehova et manggagaway makapanyari iran bengatla.+ 16  Say kawanan a lima nen Jehova et niyatagey;Say kawanan a lima nen Jehova et manggagaway makapanyari iran bengatla.+ 17  Agak ompatey, noagta manbilay ak,Pian niyabawag ko ray gagawaen nen Jah.+ 18  Si Jah et pinasyay impandisiplina tod siak,+Balet agto ak inyawat ed ipapatey.+ 19  Ilukas yod siak iray puerta na inkatunong;+Ditan ak onloob tan idayew koy Jah. 20  Saya so puerta nen Jehova. Dia onloob iray matunong.+ 21  Idayew ta ka, ta inebatan mo ak+Tan sikay nagmaliw a manangiliktar ko. 22  Say bato ya impulisay na saray managpaalageyEt nagmaliw a manunan bato ed suyok.*+ 23  Agawa iya lapud si Jehova;+Makapakelaw iya ed pakanengneng tayo.+ 24  Saya so agew ya inggana nen Jehova;Panliketan tan panggayagaan tayo itan. 25  O Jehova, mikakasi kami, iliktar mo kami pa! O Jehova, ikdan mo kami pa na pananalo! 26  Abendisyonan imay onsasabi diad ngaran nen Jehova;Bebendisyonan mi kayo manlapud abung nen Jehova.+ 27  Si Jehova so Dios;Iikdan to tayoy liwawa.+ Mila kayo ed parada parad piesta, a mangawit kayo na sangasanga,+Ya anggad saray saklor na altar.+ 28  Sika so Dios ko, tan idayew ta ka;Dios ko, itandoro ta ka.+ 29  Misalamat kayod si Jehova,+ ta sikatoy maomaong;Say matoor a panangaro to et mansiansia ya anggad angga.+

Paimanod leksab

Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.
Odino “ed maawang a pasen.”
Odino posiblin, “a kaiba na saramay ontutulong ed siak.”
Odino posiblin, “Intulak mo ak a maksil.”
Odino “pananalo.”
Literal, “ya ulo na suyok.”