Salmo 78:1-72

 • Say panangasikaso na Dios tan say kaandiay pananisia na Israel

  • Ipaamta ed onsublay a henerasyon (2-8)

  • “Ag-ira angipatnag na pananisia ed Dios” (22)

  • “Naakan a nanlapud tawen” (24)

  • “Pinaermen day Masanton Dios na Israel” (41)

  • Manlapud Ehipto paonlad Insipan a Dalin (43-55)

  • “Lanang dan susuboken so Dios” (56)

Maskil.* Salmo nen Asaf.+ 78  Sikayo ran totook, dengel kayo ed ganggan* ko;Ikiling yoy layag yo ed saray ibabalikas na sangik.   Biswaten koy sangik diad panamegley na proverbio. Mangibaga ak na dagdaan la ran pabitla.+   Saramay bengatlan nadngel tan naamtaan tayo,Ya insalaysay ed sikatayo na saray kaamaan tayo,+   Et agtayo iyamot ed saray kailalakan da;Isalaysay tayo ed onsabin henerasyon+Iray makapadinayew a gagawaen nen Jehova tan say inkabiskeg to,+Saray makapakelaw a bengatlan ginawa to.+   Sikatoy angiter na panonot ed JacobTan angiletneg na ganggan ed Israel;Ingganggan tod saray inmuunan atateng tayoYa ipaamta da irayan bengatla ed saray ananak da,+   Pian naamtaan na onsublay a henerasyon,Saramay magmaliw ya ananak da.+Insan isalaysay da met iraya ed saray ananak da.+   Diad ontan et manmatalek ira ed Dios. Agda lingwanan iray gagawaen na Dios,+Noagta unoren da ray ganggan to.+   Tan ag-ira magmaliw a singa saray inmuunan atateng da,Sakey a benger tan rebelyoson henerasyon,+Sakey a henerasyon a manguman-uman* so puso ra+Tan aliwan matoor ed Dios so espiritu ra.   Saray Efraimita et wala ray armas dan pana,Balet inmatras ira diad agew na guerra. 10  Agda sinumpal so sipanan na Dios+Tan agda inunor so ganggan to.+ 11  Nilingwanan da met imay ginawa to,+Saray makapakelaw a gawa to ya impanengneng tod sikara.+ 12  Diad imaton na inmuunan atateng da et sikatoy nanggawa na makapakelaw iran bengatla+Diad dalin na Ehipto, diad rehyon na Zoan.+ 13  Binelsay toy dayat pian makadalan ira,Tan saray danum et ginawa ton singa sakey a dam.*+ 14  No agew et itotonton to ra diad panamegley na luremTan no labi et diad panamegley na liwawa na apoy.+ 15  Pinaletak to ray bato ed kalawakan,Pinainum to ra anggad napnek ira, a singa ra inminum ed aralem a danum.+ 16  Sikatoy amapaway na subol ed baleg a batoTan amaagus na danum a singa saray ilog.+ 17  Balet nantultuloy iran nankasalanan ed SankatagyanDiad impanrebelde rad sikato sanen wala rad desierto;+ 18  Sinubok day Dios diad puso ra+Diad inkerew da na naakan a pipirawaten da.* 19  Kanian nansalita ra sumpad Dios,A kuan da: “Sarag kasi na Dios so mangitaryay naakan diad kalawakan?”+ 20  Pinekpek toy baleg a batoKanian saray danum et inmagus tan linmeppua.+ Inkuan da ni: “Sarag to met kasi mangiter ed sikatayo na tinapay,Odino sarag to kasi mangitarya na karne ed totoo to?”+ 21  Sanen arengel ira nen Jehova, sikatoy nampasnok;+Dinmalang so apoy+ ed Jacob,Tan pinasyay insanok to ed Israel+ 22  Lapud ag-ira angipatnag na pananisia ed Dios;+Ag-ira nanmatalek a sarag to ran iliktar. 23  Kanian ingganggan to so malurem a tawen,Tan nilukasan to ray puerta na tawen. 24  Sikatoy naynay a manpapauran na mana a kanen da;Inikdan to ray naakan a nanlapud tawen.+ 25  Saray totoo et angan na tinapay na saray makapanyari;*+Pinakan to ra anggad naksel ira.+ 26  Diad tawen et sikatoy nampasiplog na dagem a manlalapud bukigTan dagem a manlalapud abalaten diad panamegley na pakayari to.+ 27  Tan sikatoy nampauran na karne ed sikara a singa karakel na dabok,Saray manok a singa saray buer ed dayat. 28  Pinadapo to iratan diad pegley na kampo to,Diad kaliberliber na saray tolda to. 29  Et angan ira tan nansawa-sawa ra;Inter to so pinirawat da.+ 30  Balet antis iran napenepenek ed pipilaleken da,Legan a wala nid sangi ra iray kakanen da, 31  Dinmalang so sanok na Dios ed sikara.+ Pinapatey to ray sankabiskegan a lalaki ed limog da;+Intutumba to ray kalangweran a lalaki na Israel. 32  Anggaman ontan, siansia nin nankasalanan ira+Tan ag-ira anisia ed makapakelaw iran gawa to.+ 33  Kanian impangangga to ray agew da a singano labat ingas,+Tan saray taon da diad panamegley na saray makapabiglan inkagawa. 34  Balet sano papateyen to la ra, diman met ira ontutupleg ed sikato;+Ompapawil ira tan aanapen day Dios, 35  A nanononotan da a say Dios so Bato ra+Tan say Sankatagyan a Dios so Mananondon* da.+ 36  Balet sikatoy sinali ran palikdoen diad panamegley na sangi raTan tinilaan da diad panamegley na dila ra. 37  Say puso ra et aliwan matoor ed sikato;+Tan agda sinumpal so sipanan to.+ 38  Balet sikatoy mapangasi;+Peperdonaen* toy lingo ra tan agto ra iiyan ed kadederal.+Mabetbet ton popokpokan so sanok to+Imbes ya ipaway so amin a pasnok to. 39  Ta ninonot to a totoo ra labat,+Singa dagem ya onsisiplog tan agla ompapawil.* 40  Aminpiga iran nanrebelde ed sikato diad kalawakan+Tan sinakitan day liknaan to diad desierto!+ 41  Inulit-ulit dan sinubok so Dios,+Tan pinaermen* day Masanton Dios na Israel. 42  Nilingwanan day pakapanyari* to,Samay agew ya inliktar* to ra ed kalaban,+ 43  Samay impangipanengneng to na saray tanda to diad Ehipto+Tan saray milagro to diad rehyon na Zoan, 44  Tan no panon ton pinagmaliw a dala iray kanal na Nilo+Pian ag-ira makainum ed mismon danum da. 45  Imbaki to ray dakdakel a mangetket ya apangat pian mangupot ed sikara+Tan saray patang pian maneral ed sikara.+ 46  Inter to ray tanem da ed masisiban duron,Say bungay sagpot da ed agaylay karakel a duron.+ 47  Dinederal to ray kaubasan da diad panamegley na uran a kristal+Tan saray kiew da a sikomoro diad panamegley na saray kristal. 48  Pinapatey to ray ayayep a pankikimey da diad panamegley na uran a kristal+Tan saray ayayep a kokomponien da diad panamegley na kirmat.* 49  Indapo tod sikara so mandarlang a sanok to,Say pasnok, panggula, tan gonigon,Ya imbaki to ray grupo na saray anghel pian maneral. 50  Agto pinokpokan so sanok to. Agto ra kinawanan* ya ompatey;Tan inyawat to ra* ed salot. 51  Diad kaunoran et pinapatey toy amin a panguloan ed Ehipto,+Say gapoan na pakayari ran manilalak diad saray tolda nen Ham. 52  Insan impaway to ray totoo to a singa saray karnero+Tan inwanwan to ra diad kalawakan a singa sakey a pulok. 53  Intonton to ra ed liktar a pasen,Tan ag-ira tinmakot;+Nilener na dayat iray kakabusol da.+ 54  Tan inyakar to ra ed masanton dalin to,+Sayan mapalandey a rehyon ya inala na kawanan a lima to.+ 55  Pinataynan to ray nasyon ed arapan da;+Inyapagan to ray tawir diad panamegley na lubir a panagsukat;+Impanayam to ray tribu na Israel diad kaabungan da.+ 56  Balet lanang dan susuboken so Dios a Sankatagyan, tan manrerebelde rad sikato;+Agda inimano iray bilin to.+ 57  Sikatoy tinaynan da tan ag-ira nanmatoor a singa saray inmuunan atateng da.+ Ag-ira napanmatalkan a singa makulkulaney lan pana.+ 58  Naynay dan sasakitan so liknaan to diad saray atagey a pasen a pandadayewan da,+Tan sikatoy pinasanok* da diad saray inukit ya imahen da.+ 59  Nadngel iya na Dios tan sikatoy asanokan,+Kanian sigpot ton impulisay so Israel. 60  Diad kaunoran et pinaulyan to so tabernakulo ed Silo,+Say tolda a nanayaman to kaiba na saray totoo.+ 61  Inabuloyan ton naala so simbolo na biskeg to;Tan niyawat ed kalaban so karakpan to.+ 62  Inabuloyan ton ompatey ed espada iray totoo to+Tan sikatoy sinmanok ed tawir to. 63  Saray kalangweran to a lalaki et inupot na apoy,Tan saray mamarikit to et agkinansionan na parad kasal.* 64  Saray saserdote to et pinapatey ed espada,+Tan ag-inmakis iray abalon asawa ra.+ 65  Insan binmangon si Jehova a singa linmiing ed ugip,+Singa mabiskeg a lakin+ amawmawan ed inyinum toy alak. 66  Tan pinabatik to ray kalaban to;+Inyan to rad permanentin kababaingan. 67  Impulisay toy pamilya* nen Jose;Agto pinili so tribu nen Efraim. 68  Balet say pinili to et say tribu nen Juda,+Say Palandey Sion ya inad-aro to.+ 69  Say santuaryo to et ginawa ton permanente a singa say katawenan,*+Singa say dalin ya inletneg to ya anggad angga.+ 70  Pinili toy David+ a lingkor toTan inala to ed saray pukokan na karnero,+ 71  Manlapud pangaasikaso tod saray manpapasuson karnero;Sikatoy tinuro ton manpastol ed Jacob a totoo to,+Tan ed Israel a tawir to.+ 72  Pinastolan to ra diad kaptekan* na puso to,+Tan intonton to ra diad inkadunong na lima to.+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “bangat.”
Literal, “ya ag-akaparaan.”
Odino “padir.”
Odino “naakan parad kamarerwa ra.”
Odino “saray anghel.”
Odino “Manangibales.”
Literal, “Sasakbongan.”
Odino posiblin, “A say espiritu et ompapaway tan agla ompapawil.”
Odino “sinakitan.”
Literal, “lima.”
Literal, “dinondon.”
Odino posiblin, “atagtagey a petang.”
Odino “Agto kinawanan so kamarerwa ra.”
Literal, “so bilay da.”
Odino “pinan-imon.”
Literal, “Tan saray birhen to et ag-inrayew.”
Literal, “tolda.”
Literal, “Impaalagey toy santuaryo to a singa saray atagey a pasen.”
Odino “integridad.”