Salmo 25:1-22

  • Pikakasi parad panangiwanwan tan panamerdona

    • “Ibangat mod siak iray basbas mo” (4)

    • “Say maapit a pikakaaro ed si Jehova” (14)

    • “Perdonam pay amin a kasalanan ko” (18)

Salmo nen David. א [Aleph] 25  Sika so aasinggeran ko,* O Jehova. ב [Beth]   Dios ko, sika so panmamatalekan ko;+Agmo komon aabuloyan a niiyan ak ed kababaingan.+ Agmo komon aabuloyan a manliket so kakabusol ko ed pakakagonigon ko.+ ג [Gimel]   Seguradon anggapo ed saramay maniilalo ed sika so niiyan ed kababaingan,+Say nabaingan et saramay nantraidor ya anggapoy makasengeg.+ ד [Daleth]   Ipaamtam pad siak iray dalan mo, O Jehova;+Ibangat mod siak iray basbas mo.+ ה [He]   Panakar mo ak ed katuaan tan ibangat mo ak,+Ta sika so Dios na kilalaban ko.ו [Waw] Sika so paniilaloan ko diad amin a panaon. ז [Zayin]   O Jehova, nodnonot mo pay inkamapangasim tan say matoor a panangarom,+A naynay mon ipapatnag.*+ ח [Heth]   Agmo la komon nononoten iray kasalanan ko sanen wala ak nid kalangweran tan saray lingok. Nonot mo ak unong ed matoor a panangarom,+Nisengeg ed kamaongan mo, O Jehova.+ ט [Teth]   Si Jehova et maong tan maptek.+ Kanian ibabangat to ray makasalanan diad dalan a nepeg dan panakaran.+ י [Yod]   Iwanwan to ray mauyamo ed no antoy duga,*+Tan ibangat tod sikara so dalan to.+ כ [Kaph] 10  Amin a basbas nen Jehova et mankabaliksan na matoor a panangaro tan katooranParad saramay manusumpal ed sipanan to+ tan saray panonot to.+ ל [Lamed] 11  Nisengeg ed ngaran mo, O Jehova,+Perdonam komon so kasalanan ko anggano balbaleg itan. מ [Mem] 12  Siopay toon ontatakot ed si Jehova?+Ibangat tod sikato so dalan a nepeg ton pilien.+ נ [Nun] 13  Nanengneng to* so kamaongan,+Tan tawiren na kailalakan* to so dalin.+ ס [Samekh] 14  Say maapit a pikakaaro ed si Jehova et walad saramay ontatakot ed sikato,+Tan ipapaamta tod sikara so sipanan to.+ ע [Ayin] 15  Saray matak et naynay ya akanengneng ed si Jehova,+Ta ekalen to ray salik ed iket.+ פ [Pe] 16  Lingaw mo ak pa tan kasian mo ak,Ta bukbukor ko tan anggapoy pakayarik. צ [Tsade] 17  Dinmakel so pakakabelatay pusok;+Ibulos mo ak pa ed kapagaan ko. ר [Resh] 18  Nengneng mo pay paniirap tan pakakagonigon ko,+Tan perdonam pay amin a kasalanan ko.+ 19  Nengneng mo pay karakel na kalaban koTan say inkaruksa na pamubusol dad siak. ש [Shin] 20  Bantayan mo pay bilay ko* tan iliktar mo ak.+ Agmo komon aabuloyan a niiyan ak ed kababaingan, ta sikay pansasalimbengan ko. ת [Taw] 21  Say integridad tan kaptekan komon so manprotekta ed siak,+Ta sikay paniilaloan ko.+ 22  O Dios, iliktar* mo komon so Israel ed amin a pakakagonigon to.

Paimanod leksab

Odino “pangitatageyan koy kamarerwak.”
Odino “Manlapu ni nensaman a panaon.”
Literal, “ed panangukom.”
Odino “na kamarerwa to.”
Literal, “bini.”
Odino “kamarerwak.”
Literal, “dondon.”