Salmo 115:1-18

  • Say Dios labat so nepeg ya igloria

    • Andiay bilay a dirios (4-8)

    • Say dalin et inter ed saray totoo (16)

    • “Si Jah et ag-idadayew na saray inaatey” (17)

115  Aliwan sikami, O Jehova, aliwan sikami,*Noagta say ngaran mo so nigloria+Lapud matoor a panangarom tan katooran mo.+   Akin et ibaga na saray nasyon: “Kawalaan na Dios da?”+   Say Dios tayo et walad tawen;Gagawaen to so antokaman a panliliketan to.   Saray imahen na dirios da* et gawad pilak tan balitok,A ginawa na saray lima na too.+   Walay sangi ra, balet ag-ira makasalita;+Walay mata ra, balet ag-ira makanengneng;   Walay layag da, balet ag-ira makarengel;Walay eleng da, balet ag-ira makaangob;   Walay lima ra, balet ag-ira makaegna;Walay sali ra, balet ag-ira makaakar;+Anggapoy ompapaway a boses ed kulokulong da.+   Saray totoon manggagawad sikara et magmaliw a singa sikara,+Pati say amin a manmamatalek ed sikara.+   O Israel, manmatalek kad si Jehova+—Sikatoy mananulong da tan samper da.+ 10  O sankaabungan nen Aaron,+ manmatalek kayod si Jehova—Sikatoy mananulong da tan samper da. 11  Sikayo ran ontatakot ed si Jehova, manmatalek kayod si Jehova+—Sikatoy mananulong da tan samper da.+ 12  Sankanonot itayo nen Jehova tan sikatoy mamendisyon;Bendisyonan to so sankaabungan nen Israel;+Bendisyonan to so sankaabungan nen Aaron. 13  Bendisyonan nen Jehova iramay ontatakot ed sikato,Saray abeba tan saray atagey. 14  Parakelen kayo nen Jehova,Sikayo tan saray ananak* yo.+ 15  Komon ta bendisyonan kayo nen Jehova,+Say Dios a nanggawa na tawen tan dalin.+ 16  Say katawenan et kayarian nen Jehova,+Balet say dalin et inter tod saray anak na totoo.+ 17  Si Jah et ag-idadayew na saray inaatey;+Odino siopaman ya onlalasur diad kareenan na ipapatey.*+ 18  Balet idayew mi JahManlapud natan ya anggad angga. Idayew yoy Jah!*

Paimanod leksab

Odino “Anggapon balot so walad sikami, O Jehova, anggapon balot so walad sikami.”
Odino “Saray idolo ra.”
Literal, “ananak a lalaki.”
Literal, “diad kareenan.”
Odino “Hallelujah!” Say “Jah” et pinatikey a ngaran a Jehova.