Salmo 66:1-20

  • Saray makapakelkelaw a gawa na Dios

    • “Gali dia tan nengneng yo ray kimey na Dios” (5)

    • “Tooren ko ray sipan kod sika” (13)

    • Ondedengel so Dios ed pikakasi (18-20)

Parad direktor. Sakey a Salmo. Sakey a kansion. 66  Eyag kayod liket tan idayew yoy Dios, O interon dalin.+   Kansionan yo na panangidayew so* maglorian ngaran to. Sikatoy igloria tan idayew yo.+   Ibaga yod Dios: “Makapakelkelaw iray gawam!+ Lapud baleg a pakayarim,Onggiwgiw ed arapan mo iray kalaban mo.+   Say interon dalin et ondakmomo ed sika;+Kansionan da ka na panangidayew;Kansionan da na panangidayew so ngaran mo.”+ (Selah)   Gali dia tan nengneng yo ray kimey na Dios. Makapakelkelaw iray gagawaen to ed saray anak na totoo.+   Say dayat et impagmaliw ton amagan dalin;+Binaliw day ilog, a nanakar ira.+Diman et nanliket kami lapud saray ginawa to.+   Sikatoy manuley ya anggad angga+ diad panamegley na pakayari to. Akabantay iray mata to ed saray nasyon.+ Saramay anawet so ulo ra et agda nepeg ya itandoroy inkasikara.+ (Selah)   Idayew yoy Dios tayo, sikayo ran totoo,+Tan iparengel yo so panangidayew yod sikato.   Pansiasiansiaen to itayon mabilay;*+Agto aabuloyan a natiror* iray sali tayo.+ 10  Ta sikami inusisam, O Dios;+Dinalisay mo kami a singa panagdalisay ed pilak. 11  Inerel mo kami ed panamegley na iket mo;Dinetdetan mo kami* na ambelbelat ya awit. 12  Pinaulyanan mo a taltalaposen kami* na too;Asurob-surob mi apoy tan danum;Insan mo kami inyakar ed liktar a pasen. 13  Onloob ak ed abung mo a wala ray awit kon interon apay a popoolan;+Tooren ko ray sipan kod sika+ 14  Ya imbalikas na bibil ko+Tan sinalita na sangik sanen nagogonigon ak. 15  Mangiyapay ak ed sika na saray pinataban ayep bilang apay a popoolanPati say asewek na bagat a kalakian iran karnero. Mangiyapay ak na saray kalakian a baka tan kalakian a kanding. (Selah) 16  Gali dia tan dengel kayo, amin yon ontatakot ed Dios,Tan ibagak ed sikayo so ginawa to parad siak.*+ 17  Tinmawag ak ed sikato ed panamegley na sangikTan sikatoy inggloriak ed panamegley na dilak. 18  No walay inem-eman kon makapasakit a bengatla diad pusok,Agak komon dinengel nen Jehova.+ 19  Balet dinmengel so Dios;+Inimano toy pikakasik.+ 20  Narayew komon so Dios ya ag-angibaliwala ed pikakasikTan ag-angisiblet ed siak na matoor a panangaro to.

Paimanod leksab

Odino “Mantogtog tan mangansion kayo parad.”
Odino “Ipapasen to so kamarerwa tayo ed bilay.”
Odino “natugingging; natentenyeg.”
Literal, “iray balangbang mi.”
Literal, “so ulo mi.”
Odino “kamarerwak.”