Salmo 94:1-23

  • Sakey a pikakasi pian ombales so Dios

    • ‘Anggad kapigan mansiansia iray mauges?’ (3)

    • Say panametek nen Jah et manresultad liket (12)

    • Agpaulyan na Dios so totoo to (14)

    • ‘Mamapawala na gulo diad panamegley na ley’ (20)

94  O Jehova, say Dios a manangibales,+O Dios a manangibales, onsinag ka komon!   Alagey ka komon, O Ukom na dalin.+ Ibales mo komon ed saray mapaatagey no antoy manepeg ed sikara.+   Anggad kapigan, O Jehova,Anggad kapigan mansiansian maliket iray mauges?+   Labir la ran labir tan mamaong iran mansalita;Amin a manggagaway mauges et ipapasirayew day inkasikara.   Papairapen da ray totoom, O Jehova,+Tan lalamesen da so tawir mo.   Papateyen da ray balon bibii tan saray dayon miaayam,Pati saray ugugaw ya ulilad ama.   Ibabaga ra: “Ag-itan nanenengneng nen Jah;+Ag-itan iimanoen na Dios nen Jacob.”+   Talosan yo ’ya, sikayo ran andiay kalakal;Sikayo ran makulangkulang, kapigan kayo mangipatnag na pakatebek?+   Samay nanggawa na layag, agkasi makarengel? Samay nanggawa na mata, agkasi makanengneng?+ 10  Samay mangipepetek ed saray nasyon, agto kasi sarag so mandisiplina?+ Sikato so mangiiter na kakabatan ed totoo!+ 11  Amta nen Jehova iray kanonotan na totoo,A saratan et singa labat ingas.+ 12  Maliket imay too ya ipepetek mo, O Jah,+Ya ibabangat mo ed ganggan mo,+ 13  Pian sikatoy nawalaan na kareenan diad panaoy kairapan,Anggad sano wala lay akotkot ya abot parad mauges.+ 14  Ta agpaulyan nen Jehova so totoo to,+Tan agto taynan so tawir to.+ 15  Ta say panangukom et magmaliw lamet a matunong,Tan tumboken itan na amin a maptek-impanpuso. 16  Siopay mangilaban ed siak ed saray marelmeng? Siopay mangiyagel ed siak ed saray manggagaway mauges? 17  No aliwan si Jehova so mananulong ko,Inatey ak* la natan.+ 18  Sanen imbagak: “Nakakarunyas so salik,” Say matoor a panangarom, O Jehova, et naynay a manusuporta ed siak.+ 19  Sanen nadadaeg ak na saray* kapagaan,*Niligliwa tan pinakalma mo ak.*+ 20  Nayari kasin mialyado ed sika so trono na kurapsion*Anta mamapawala itan na gulo diad panamegley na ley?*+ 21  Manggagawa ray maruksan panangataki ed matunong*+Tan sesentensiaan da a manepeg ed ipapatey so andiay kasalanan.*+ 22  Balet si Jehova so magmaliw a maligen a salimbengan* ko,Say Dios ko so baton salimbengan ko.+ 23  Ipawil tod sikara iray mauges a gagawaen da.+ Panganggaen* to ra diad panamegley na mismon kaugsan da. Panganggaen* ira nen Jehova a Dios tayo.+

Paimanod leksab

Odino “so kamarerwak.”
Odino “dinmakel ed loob ko iray.”
Odino “magulon kanonotan.”
Odino “Saray panagligliwam so amakalma ed kamarerwak.”
Odino “kurakot iran manuley; kurakot iran ukom.”
Odino “ganggan.”
Odino “kamarerwa na matunong.”
Literal, “Tan say dala na andiay kasalanan et iyaabawag dan nankasalanan (mauges).”
Odino “magmaliw ya atagey tan maligen a pasen.”
Literal, “Pareenen.”
Literal, “Pareenen.”