Salmo 21:1-13

  • Saray bendisyon na ari a manmamatalek ed si Jehova

    • Inikdan so ari na andukey a bilay (4)

    • Saray kalaban na Dios et natalo (8-12)

Parad direktor. Kansion nen David. 21  O Jehova, naliliketan so ari ed biskeg mo;+Sikatoy naliliketan a maong ed saray panangiliktar mo!+   Inter mod sikato so pirawat na puso to,+Tan agmo insiblet so kekerewen to. (Selah)   Ta sikatoy pinaabetan mo na daakan a bendisyon;Tan kinoronaan mo na maabig a klase na* balitok.+   Kinmerew ed sika na bilay, tan inter mo itan ed sikato,+Andukey a bilay, on, andi-anggaan a bilay.   Saray panangiliktar mo et mangiiter ed sikato na baleg a kagalangan.+ Papagamoran mo na dayew tan karakpan.   Sikatoy pinilim a mangawat na saray bendisyon ya anggad angga;+Sikatoy napapaliket mo ta wala kad abay to.+   Ta say ari et manmamatalek ed si Jehova;+Lapud matoor a panangaro na Sankatagyan, sikatoy agbalot nagalaw.*+   Say limam so mangerel ed amin a kalaban mo;Say kawanan a limam so mangerel ed saramay mamubusol ed sika.   Gawaen mo ran singa manliob a hurnoan sano asabi lay panaon na panusisam ed sikara. Diad sanok nen Jehova et akmonen to ra tan upoten ira na apoy.+ 10  Paandien mo ed dalin so kapolian* da,Tan say ilalak da manlapud ananak na totoo. 11  Ta ginetma ray manggawa na mauges ed sika;+Namplano ra na saray pakanan ag-ontalona.+ 12  Ta paatrasen mo ra,+Diad pangipuntiryam na panam* ed sikara.* 13  Alagey ka, O Jehova, diad biskeg mo. Mangansion kami na panangidayew* lapud pakayarim.

Paimanod leksab

Odino “puron.”
Odino “agbalot natugingging (natentenyeg).”
Literal, “bunga.”
Literal, “saray banteng na panam.”
Literal, “lupa ra.”
Literal, “Mangansion tan mantogtog kami.”