Salmo 92:1-15

  • Si Jehova et nitandoro ya anggad angga

    • Saray makapakelkelaw a gawa tan aralem a kanonotan to (5)

    • “Say matunong et ombulaslas a singa kiew” (12)

    • Saray matatken et mantultuloy ya onaligwas (14)

Sakey a Salmo. Sakey a kansion parad agew na Sabaton. 92  Maabig so pisalamat ed sika, O Jehova,+Tan say pangansion na panangidayew ed* ngaran mo, O Sankatagyan,   Say pangiyabawag na matoor a panangarom+ a kinabuasanTan say katooran mo a nilabilabi,   A binansagan na instrumenton samploray deles tan say salterio,*Say balibalin tanol na arpa.+   Ta paliliketen mo ak lapud saray gagawaen mo, O Jehova;Oneeyag ak ed liket lapud saray kimey na limam.   Makapakelkelaw iray gawam, O Jehova!+ Agaylay kaaralem na kanonotan mo!+   Ag-iraya naamtaan na toon andiay kalakal;Tan anggapoy toon makulangkulang a makatalos ed saya:+   Say itutubon singa dika na marelmengTan say ibubulaslas na amin a manggagaway maugesEt nagagawa pian naderal ira ya anggad angga.+   Balet nitandoro ka ya anggad angga, O Jehova.   Nengneng moy pakatalo na saray kalaban mo, O Jehova,Nengneng mo no panon a naandi iray kalaban mo;Amin a manggagaway mauges et nitaytayak.+ 10  Balet ipaatagey moy inkabiskeg* ko a singa ed toro;Manpuyok ak na larak pian nainawaan ak.+ 11  Nanengneng koy pakatalo na saray kalaban ko;+Narengel ko so nipaakar ed pakatumba na saray mauges a totoon onaataki ed siak. 12  Balet say matunong et ombulaslas a singa kiew a palmaTan ombaleg a singa kiew a sedro ed Lebanon.+ 13  Akatanem ira diad abung nen Jehova;Ombubulaslas ira diad saray sular na templo na Dios tayo.+ 14  Anggano matatken la* ra et onaligwas ni ran siansia;+Mansiansia ran mabiskeg* tan tariwa,+ 15  Ya iyaabawag dan si Jehova et maptek.Sikato so Batok,+ a diad sikato et anggapoy naromog ya ag-inkatunong.

Paimanod leksab

Odino “say pantogtog tan pangansion parad.”
Sakey a klase na nandeles ya instrumento.
Literal, “saklor.”
Odino “ubanan so ulo.”
Literal, “mataba.”