Salmo 8:1-9

  • Say gloria na Dios tan say kagalangan na too

    • “Say ngaran mo et narayrayew!” (1, 9)

    • ‘Antoy kablian na sakey a too?’ (4)

    • Say too et kinoronaan na karakpan (5)

Parad direktor; diad tono na Gittith.* Kansion nen David. 8  O Jehova a Katawan mi, say ngaran mo et narayrayew ed interon dalin;Say gloriam et ginawam a mas atagey nen say katawenan!*+   Manlapud sangi na ugugaw tan saray kapangiyanak+ et imparungtal moy biskeg moNisengeg ed saray kalaban mo,Pian napareen so kabusol tan samay manangibales.   Sano nanenengneng koy katawenan, saray kimey mo,*Say bulan tan saray bitewen a ginawam,+   Antoy kablian na sakey a too pian sikatoy nodnonoten mo,Tan say anak na too pian sikatoy asikasoen mo?+   Sikatoy ginawam a mas abeba nen saray anghel,*Tan kinoronaan mo na gloria tan karakpan.   Impauleyan mod sikato iray kimey na limam;+Inyan moy amin a bengatla diad salian to:   Amin a karnero tan baka,Pati saray atap ya ayayep,*+   Saray siwit ed tawen tan saray sira ed dayat,Amin ya onlalangoy ed kadayatan.   O Jehova a Katawan mi, say ngaran mo et narayrayew ed interon dalin!

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino posiblin, “Say karakpan mo et isasalaysay diad katawenan!”
Literal, “saray kimey na gamegamet mo.”
Odino “saray singa dios.”
Literal, “ayayep ed uma.”