Salmo 86:1-17

  • Anggapoy dios a makapiparad si Jehova

    • Si Jehova et akaparaan a mamerdona (5)

    • Amin a nasyon et mandayew ed si Jehova (9)

    • “Ibangat mo pad siak so paraan mo” (11)

    • “Iyapasakey mo pay pusok” (11)

Pikakasi nen David. 86  Ikiling mo pad siak so layag mo,* O Jehova, tan ebatan mo ak,Ta maniirap ak tan kaskasian ak la.+   Salimbengan mo pay bilay ko,* ta matoor ak.+ Iliktar mo pay lingkor mo a manmamatalek ed sika,Ta sika so Dios ko.+   Kasian mo ak pa, O Jehova,+Ta naynay ak ya ontatawag ed sika.+   Paliket mo pay lingkor mo,*Ta sikay aasinggeran ko,* O Jehova.   Ta maomaong ka, O Jehova,+ tan akaparaan kan mamerdona;+Abalbaleg so matoor a panangarom ed amin ya ontatawag ed sika.+   Dengel mo pay pikakasik, O Jehova;Tan imanom pay ikekerew koy tulong.+   Ontatawag ak ed sika sano nagogonigon ak,+Ta amtak ya ebatan mo ak.+   Anggapon balot ed saray dirios so makapipara ed sika, O Jehova,+Agbalot naparaan iray gawam.+   Amin a nasyon a ginawamEt ondagod sika tan ondakmomo rad arapan mo, O Jehova,+Tan igloria ray ngaran mo.+ 10  Ta makapanyari ka tan manggagawa ka na makapakelaw iran bengatla;+Sika so Dios, sika labat.+ 11  Ibangat mo pad siak so dalan mo, O Jehova.+ Manakar ak unong ed katuaan mo.+ Iyapasakey mo pay pusok* ya ontakot ed ngaran mo.+ 12  O Jehova a Dios ko, idadayew ta ka ed interon pusok,+Tan igloriak so ngaran mo ya anggad angga, 13  Ta abalbaleg so matoor a panangarom ed siak,Tan inliktar moy bilay ko* ed kaaralman na Lubok.*+ 14  O Dios, wala ray mapalakbat a lalaki ya onsusumpad siak;+Walay sakey a grupo na maruksan lalaki a malabay a mamatey ed siak,*Tan agda ka ikabkabilangan.*+ 15  Balet sika, O Jehova, et Dios a mapangasi tan maabagey,Matantan kan manpasnok tan abalbaleg so matoor a panangarom tan katooran* mo.+ 16  Imanom ak pa tan kasian mo ak.+ Ikdan mo komon na biskeg mo so lingkor mo,+Tan iliktar mo komon so anak na biin aripen mo. 17  Ipanengneng mo pad siak so tanda* na kamaongan mo,Pian nanengneng itan na saramay mamubusol ed siak tan nabaingan ira. Ta sika, O Jehova, so mananulong tan managligliwak.

Paimanod leksab

Odino “Yuko ka tan dengel mo ak.”
Odino “kamarerwak.”
Odino “kamarerwa na lingkor mo.”
Odino “pangitatageyan koy kamarerwak.”
Odino “Ikdan mo ak pay agnaapag a puso.”
Odino “kamarerwak.”
Odino “Sheol,” salanti, say lubok na katooan. Nengnengen so Glosaryo.
Odino “lalaki a manaanap ed kamarerwak.”
Odino “agda ka iiyan ed arapan da.”
Odino “tan katuaan.”
Odino “ebidensya.”