Salmo 58:1-11

  • Walay Dios a manguukom ed dalin

    • Pikakasi pian nadusa so mauges (6-8)

Parad direktor; diad “Agka Manederal.” Salmo nen David. Miktam.* 58  Sarag yo kasi mangibaga na inkatunong anta manpapareen kayo?+ Sarag yo kasi mangukom a maptek, sikayo ran anak na totoo?+   Andi, noagta manggegetma kayoy ag-inkatunong diad puso yo,+Tan saray lima yo et manggagawa na inkaruksa diad dalin.+   Saray mauges et onsusuawi* manlapu lad inkiyanak da;*Benger ira, matitila ra manlapu la nen niyanak ira.   Say dita ra et singa dita na saray serpiente;+Telek ira a singa kobra ya agto labay so ondengel.   Ag-itan ondengel ed boses na saray managsalamangka,Anggano marundunong ira ed panagpaamo.   O Dios, bunger mo pa ray ngipen da! O Jehova, betag mo pa ray panga na sarayan leon!*   Naandi ra komon a singa oneekat a danum. Pinaten To komon so pana to tan itumba to ra ed satan.   Magmaliw ira komon a singa bisukol a namamagaan legan ya onkukurong;Singa ugaw ya inatey lad eges na ina to ya aglan balot makanengneng na agew.   Antis ya ompetang iray banga yo ed dalang na sabisabit,Paandien to ray ambasa ni tan napopoolan lan sanga, a singa ed maksil a dagem.+ 10  Manliket so matunong ta anengneng toy panangibales ed saray mauges;+Natalem iray sali to ed dala ra.+ 11  Diad ontan et ibaga na totoo: “Tua a natutumangan so matunong.+ Talagan walay Dios a manguukom ed dalin.”+

Paimanod leksab

Nengnengen so Glosaryo.
Odino “mauges.”
Literal, “manlapu lad eges.”
Odino “sarayan mabiskeg a leon.”