Salmo 29:1-11

  • Say makapanyarin boses nen Jehova

    • Mandayew ya akakawes na masanto (2)

    • “Say boses na maglorian Dios et manungol a singa karol” (3)

    • Pabibiskegen nen Jehova so totoo to (11)

Kansion nen David. 29  Iter yod si Jehova so manepeg ed sikato, sikayo ran ananak na saray makapanyari,Iter yod si Jehova so manepeg ed sikato lapud gloria tan biskeg to.+   Iter yod si Jehova so gloria a manepeg ed ngaran to.Dakmomo* kayod si Jehova a say kawes yo et masanto.*   Say boses nen Jehova et narerengel ed tapew na saray danum;Say boses na maglorian Dios et manungol a singa karol.+ Si Jehova et walad tapew na amayamay a danum.+   Say boses nen Jehova et makapanyari;+Say boses nen Jehova et makapadinayew.   Say boses nen Jehova et mamuputer ed saray kiew a sedro;On, si Jehova et babalbalen to ray sedro na Lebanon.+   Paluluksoen toy Lebanon* a singa kilaw a baka,Tan say Sirion+ a singa kilaw a toro.   Say boses nen Jehova et mangikekena na saray apoy;+   Say boses nen Jehova et panmamayegmegen toy kalawakan;+Si Jehova et panmamayegmegen toy kalawakan na Kades.+   Say boses nen Jehova et pampapasakiten tan panaanaken toy malukon ya ulsaTan kakalboen to ray katakelan.+ Tan amin a walad templo to et ibabaga ra: “Igloria so Dios!” 10  Si Jehova et akayurong ed trono a walad tapew na saray danum;*+Si Jehova et akayurong ed trono bilang Ari ed andi-anggaan.+ 11  Si Jehova et ikdan to na biskeg so totoo to.+ Si Jehova et bendisyonan to na kareenan so totoo to.+

Paimanod leksab

Odino “Mandayew.”
Odino posiblin, “lapud karakpan na inkasanto to.”
Mapatnag a say kapalandeyan na Lebanon.
Odino “dayat ed tawen.”